Finans

Resultat fjerde kvartal 2009

Solide resultater i Collection Technology.
Forbedrede resultater og sterk ordreinngang i Industrial Processing Technology.
California negativt p?virket av lavere materialh?ndteringsinntekter.
Non Deposit i balanse ved ?rsslutt 2009.
Restrukturerings- og andre engangskostnader p? 95 MNOK.
Salgsinntekter p? 893 MNOK (1076 MNOK i fjerde kvartal 2008). Ned 8% justert for
valutaeffekt.
Driftsutgifter p? 196 MNOK f?r restrukturerings- og engangskostnader (244 MNOK i
fjerde kvartal 2008). Ned 15% justert for valutaeffekt.
Driftsresultat p? 124 MNOK f?r restrukturerings- og engangskostnader (136 MNOK i
fjerde kvartal 2008). Uforandret driftsresultat etter justering for
valutaeffekt.
Sterk kontantstr?m fra drift p? 235 MNOK (255 MNOK i fjerde kvartal 2008).

Collection Technology – Deposit Solutions
Inntekter i segmentet var p? 508 MNOK i fjerde kvartal, ned fra 553 MNOK i
fjerde kvartal 2008. Justert for valutaeffekt var inntekter uforandret.
Bruttomargin ned fra 42% i fjerde kvartal 2008 til 38% i fjerde kvartal 2009.
Sett bort fra nedskriving av maskindeler i USA p? 19 MNOK, s? var marginene
stabile.

Positiv effekt fra seneste restruktureringstiltak, med 18% reduksjon i
driftsutgifter sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

Materials Handling
Segmentet bokf?rte inntekter p? 177 MNOK i fjerde kvartal 2009, ned fra 310 MNOK
i fjor. I USD var inntekter ned 32%. Bruttomargin var 3%, ned fra 13% i fjerde
kvartal 2008. Nedgangen var et resultat av svakere volum i begge regioner, og
lavere materialh?ndteringsinntekter i California.

Industrial Processing Technology
Inntekter i kvartalet var ned til 199 MNOK fra 213 MNOK i fjor. Svakt fall i
inntekter i alle tre selskaper i dette segmentet. Men sammenlignet med de tre
f?rste kvartalene i 2009 s? var fjerde kvartal 2009 sterkt, med inntekter 69%
over gjennomsnittet av de tre foreg?ende kvartaler.

Ordretilgangen ?kte i kvartalet, og ordreboken var p? 130 MNOK ved slutten av
fjerde kvartal 2009, opp fra 102 MNOK ved slutten av fjerde kvartal 2008.

Asker, 19. februar 2010
Tomra Systems ASA

Vedlagt f?lger rapport og presentasjon for 4. kvartal 2009 (engelsk).
Presentasjonen sendes som direkteoverf?ring p? http://www.tomra.com”>www.tomra.comhttp://<http://www.tomra.com/>”><http://www.tomra.com/>(investor relation siden). Et opptak av
kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet
presentasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1386374]

Presentation of 4th Quarter: http://
4th quarter 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts