Hel-

Resultatm?let er innfridd

Orklas driftsresultat (EBITA) ?kte med 14% fra 1.161 mill kr i 4. kvartal 2009
til 1.322 mill kr samme periode i 2010. For ?ret som helhet ?kte
driftsresultatet (EBITA) med 30% fra 3.029 mill kr til 3.944 mill. kr. Det var
et godt ?r for aksjeportef?ljen, med en avkastning p? 31,8 %.

“Den brede fremgangen for Orklas industrivirksomhet reflekterer b?de operative
forbedringer og bedrede markeder. Vi fortsetter ? holde trykk p? de
operasjonelle forbedringene samtidig med arbeidet med strukturell utvikling”,
sier konsernsjef i Orkla Bj?rn M. Wiggen.

Vekst i volum- og produktmiks, samt styrking av markedsandeler bidro til
fremgangen i Orkla Brands. S?rlig er fremgangen god for de st?rre virksomhetene
i Norden. ?kningen i r?vareprisene fortsetter, noe som vil m?tte m?tes med
kostnadsreduksjoner og pris?kninger. Det er foretatt viktige
ekspansjonsinvesteringer i 11 selskaper og ett merke i 2010.

Sapa har i 2010 hatt en betydelig volum- og resultatfremgang. Det krever
imidlertid fortsatt volum?kninger f?r markedet er tilbake til mer normaliserte
niv?er. S?rlig er volumene i de nord-amerikanske og syd-europeiske markedene
fortsatt lave. Det er satt nytt trykk p? forbedringsprogrammene for ? bedre
selskapets kostnadsposisjon, s?rlig innen profilvirksomheten. Sapa Heat Transfer
har ?kt ordreinngangen. Oppstarten av den nye fabrikken i Shanghai g?r som
planlagt, og Sapas ekspansjon i Asia fortsetter.

Borregaard opplever god ettersp?rsel og h?yere priser, og fikk et godt
driftsresultat i 4. kvartal. Vannkraftvirksomheten er preget av at 2010 var
ekstraordin?rt t?rt og kaldt. REC rapporterte et godt 4. kvartal med EBITDA p?
1836 mill kr. Aksjeportef?ljen hadde en sv?rt positiv utvikling, og avkastningen
for ?ret endte p? 31,8 % sammenliknet med 18,3 % for Oslo B?rs.

I tr?d med Orklas utbyttestrategi foresl?r styret et ordin?rt utbytte p? 2,50
per aksje for 2010. Utbytte?kningen er i tr?d med Orklas m?l om ? levere et
stabilt, ?kende utbytte til aksjon?rene over tid.

“Orkla skal fortsette ? skape langsiktige verdier gjennom utvikling av en
portef?lje av selskaper og investeringer. Samspillet mellom selskapets solide
finansielle og industrielle kompetanse og erfaring vil fortsatt v?re kjernen i
Orklas forretningsmodell. Orkla skal aktivt utvikle og st?tte de ulike enhetene
i konsernet. Da kan ikke portef?ljen v?re for bred, noe som er bakgrunnen for at
vi konsentrerer virksomheten, og reallokerer ressurser og kapital inn mot de
virksomhetene der Orkla har st?rst forutsetninger for ? lykkes. Grunnlaget for
vekst i selskapet skal dannes gjennom et kontinuerlig fokus p? god drift i alle
ledd av verdikjeden”, sier konsernsjef Bj?rn M. Wiggen

N?kkeltall for Orklakonsernet
1.1. – 31.12. 1.10. – 31.12.

Bel?p i mill. NOK 2010 2009 2010 2009
———————————————————————–
Driftsinntekter 57.338 50.233 15.884 13.497

Driftsresultat – justert EBITA[1] 3.944 3.029 1.322 1.161

Resultat f?r skattekostnad 20 1.855 1.811 714

Resultat pr. aksje utvannet (NOK) (0,9) 2,5 1,6 1,1
———————————————————————–

Kontantstr?m fra driften 2.469 5.802 1.748 2.687

Netto renteb?rende gjeld 19.652 19.848
———————————————————————–

Egenkapitalandel (%) 53,6 51,7

Net gearing[2] 0,42 0,41
———————————————————————–
( )
[1] Driftsresultat f?r amortisering og andre inntekter og kostnader
[2] [Netto renteb?rende gjeld]/Egenkapital

Orkla ASA
Oslo, 10. februar 2011

Ref.:
Direkt?r Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/+91763491

Direkt?r Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/+47 930 56 093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

4 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422961″>http://hugin.info/111/R/1487486/422961pdf

Kvartal og regnskapstall for 4 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422964″>http://hugin.info/111/R/1487486/422964xls

Omarbeidede tall – resultatregnskap 2009-2010 – Elkem som ikke viderefort virksomhet:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422965″>http://hugin.info/111/R/1487486/422965xls

Presentasjon for 4 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422962″>http://hugin.info/111/R/1487486/422962pdf

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Colombia   #Herman Friele   #Kaffehuset Friele De   #New York