b?rs

Rett til fleksibelt uttak av alderspensjon i skattefavoriserte private pensjonsordninger

Finansdepartementet legger i dag fram lovforslag om rett til fleksibelt uttak av alderspensjon fra kollektiv tjenestepensjonsordning i privat sektor og individuelle pensjonsordninger. Forslaget er en tilpasning av pensjonsordningene i privat sektor til fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden, som trer i kraft 1. januar 2011.
? Pensjonsreformen inneb?rer blant annet rett til fleksibelt uttak av aldersperson fra folketrygden. Vi foresl?r n? tilsvarende fleksibilitet i uttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger. Det blir st?rre valgfrihet til ? kunne kombinere arbeid og pensjon, og vi legger ytterligere til rette for en gradvis nedtrapping av yrkeslivet for de som ?nsker det. De foresl?tte reglene vil ogs? kunne motivere til at flere st?r lenger i arbeid enn i dag, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.

Etter forslaget vil det bli rett til ?:
ta ut alderspensjon ved fylte 62 ?r eller senere
velge hvor stor andel av pensjonen som skal tas ut
velge om uttaket av alderspensjon skal kombineres med arbeid og videre pensjonsopptjening, og
velge ? ta ut alderspensjon fra privat tjenestepensjonsordning uten samtidig ? ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon skal som hovedregel utbetales i minst 10 ?r, og til fylte 77 ?r. Dersom pensjonskapitalen er lav, kan utbetalingstiden settes ned, slik at ?rlig alderspensjon ikke blir lavere enn 20 prosent av folketrygdens grunnbel?p (n? ca 15 000 kroner). For foretakspensjonsordninger foresl?s det at alderspensjon uansett kommer til utbetaling ved fylte 75 ?r.
Tidligere uttak enn det som er fastsatt i pensjonsplanen forutsetter en omregning av ytelsene. Tidlig uttak av alderspensjon uten kombinasjon med videre arbeid inneb?rer b?de at det ikke blir videre pensjonsopptjening og at pensjonskapitalen skal fordeles p? flere ?r. Dette vil redusere den ?rlige pensjonsutbetalingen betydelig.
? Vi foresl?r derfor utvidet plikt for pensjonsleverand?ren til ? informere den enkelte om valgmulighetene og virkninger av valgene, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Finansdepartementet foresl?r at pensjonsleverand?rene f?r adgang til ? ta et seleksjonsfradrag fra alle som velger ? ta ut alderspensjon f?r fylte 67 ?r, som kompensasjon for mulige tap knyttet til endrede forutsetninger for premieberegning. Dette fradraget kan maksimalt utgj?re 0,5 prosent av premiereserven ved uttak ved 62 ?r, og forholdsmessig mindre ved senere uttak.
For innskuddspensjonsordninger foresl?s det ogs? at den enkelte ved uttak av pensjon skal kunne bestemme om pensjonskapitalen skal konverteres til forsikring eller forvaltes i en spareavtale, uavhengig av hva som er fastsatt om dette i pensjonsordningens regelverk.
Det foresl?s videre endringer i reglene om medlemskap i innskuddspensjonsloven, som inneb?rer at personer som slutter i foretaket for ? ta ut alderspensjon opph?rer ? v?re medlem av pensjonsordningen. Det foresl?s ikke tilsvarende endringer i medlemskapsbestemmelsene i foretakspensjonsloven. Gjeldende adgang til ? la arbeidstakere som slutter i foretaket for ? g? over p? AFP beholde medlemskapet i pensjonsordningen, og dermed f? videre pensjonsopptjening, foresl?s opphevet b?de i foretakspensjonsloven og i innskuddspensjonsloven. Det foresl?s imidlertid overgangsregler som inneb?rer at personer som har rett til ? ta ut AFP etter gjeldende AFP-ordning, det vil si personer som er f?dt f?r desember 1948, kan beholde medlemskapet i pensjonsordningen dersom ordningens regelverk tillater dette.
Finansdepartementet foresl?r i tillegg enkelte tekniske tilpasninger i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning, og en presisering i sentralbankloven § 18 av at forbudet mot at banken yter kreditt direkte til staten ikke er til hinder for at banken yter kreditt til staten med l?petid innenfor en og samme kalenderdag.
Det foresl?s at endringene i pensjonslovene trer i kraft 1. januar 2011, men med overgangsregler som gir pensjonsleverand?rene frist fram til 1. juni 2011 med ? utbetale alderspensjon etter de nye reglene om fleksibelt uttak.
Finansdepartementet vil senere f?lge opp med ytterligere tilpasninger av det private pensjonssystemet til ny folketrygd, p? bakgrunn av ytterligere utredning fra Banklovkommisjonen. I den sammenheng vil blant annet bel?psgrenser, utforming av nye ytelsesprodukter og utvidet adgang til sammensl?ing av fripoliser bli vurdert.
______________
Les ogs?:

Prop. 6 (2010-2011) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy