SADG – Endringer i bankens ledelse

Forstanderskapet i Sparebanken M?re skal ha m?te 19.
mars 2010.

F?lgende saker skal behandles:

Sak 01/10 ?rsoppgj?ret for 2009
Sak 02/10 Godtgj?rsle til ansvarlig revisor
Sak 03/10 Fondsemisjon
Sak 04/10 Erverv av egne grunnfondsbevis
Sak 05/10 Eventuelt

Source: Millistream

Authors

Related posts

Top