Finans

Salg av aksjene i A-com AB

Styret i SPP Livförsäkring AB, et selskap i Storebrand konsernet, har
den 26. november vedtatt endringer knyttet til forsikringsvilk?rene
innen det ytelsesbaserte produktet (DB) som selskapet tilbyr i det
svenske markedet.

De vedtatte endringene vil gi h?yere forventet avkastning p?
investert kapital og sikre ?kt bufferkapital. Dette gir grunnlag for
?kte pensjoner til kundene og en bedret inntjeningsprofil for SPP.

Endringene gj?r at SPP kan bedre tilpasse forvaltningen for ? m?te de
langsiktige pensjonsforpliktelsene, og ?ker s?ledes den forventede
avkastningen i investeringsportef?ljen. Forsikringsforpliktelsene for
disse portef?ljene vil fremover kun bli beregnet med en markedsrente
fremfor en garantert rente som tidligere.

Samtidig endres dagens overskuddsdeling p? avkastning mellom kunde og
eier, med en modell hvor selskapet f?r en avgift i de tilfeller der
pensjonene blir indeksert.

De nye forsikringsvilk?rene vil bli innf?rt fra 1. januar 2010. De
vedtatte endringene f?r ingen p?virkning for innev?rende ?r.

Ytterligere detaljer om de nye forsikringsvilk?rene er beskrevet i
vedlegg til denne meldingen.

Oslo, 26. november 2009

Kontaktpersoner:
Konserndirekt?r Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Source: Millistream / Hug

Similar Posts