b?rs

Samfunnsansvar blir et krav for b?rsnoterte selskaper

I forrige uke ble en milep?l n?dd for institusjonelle investorer som kjemper for selskapers samfunnsansvar og ansvarlige investeringer i Norge. Den reviderte utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse forankrer et tydelig styreansvar for samfunnsansvar.
Anbefalingen lyder n? ?Styret b?r klargj?re selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar?. Som et resultat av at samfunnsansvar inkluderes som en del av styrets oppgaver og ansvar, er samfunnsansvar ogs? integrert i anbefalingens kapittel om Risikostyring og intern kontroll. – Dette er en viktig og riktig utvikling for oss som aktivt arbeider for ? fremme samfunnsansvar, samt spesielt det ? f? dette inn i anbefalingen. KLP har engasjert seg for ? f? dette til og vi vil anerkjenne utvalget for denne utvikling og beslutning, sier Jeanett Bergan leder for ansvarlige investeringer i KLP
Om den Norske anbefaling
Anbefalingen bygger p? aksje-, regnskaps-, b?rs- og verdipapirlovgivningen samt b?rsregler og inneholder anbefalinger og veiledninger som dels utdyper og dels g?r lengre enn lovgivningen.
Etterlevelse av anbefalingen skal skje p? bakgrunn av et ?f?lg eller forklar?- prinsipp. Dette inneb?rer at selskapene m? redegj?re for hvordan de har innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter, og eventuelt forklare hvorfor og hvordan selskapet har innrettet seg p? en annen m?te.
Anbefalingen henvender seg i f?rste rekke til selskapenes styrer. Styret skal i ?rsrapporten gi en samlet redegj?relse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen retter seg i f?rste rekke mot selskaper med aksjer notert p? regulerte markeder i Norge og er en del av b?rsregelverket.
– Da rapportering i tr?d med anbefalingen er en del av de krav Oslo B?rs stiller for ? liste selskaper, vil det bli interessant ? se hvordan dette vil p?virke det norske markedet. Fra B?rekraftig verdiskaping har vi erfart at 50 prosent av de norske b?rsnoterte selskaper ikke ville svare p? investorene foresp?rsel om retningslinjer for samfunnsansvar. Jeg h?per at dette kravet vil skape ?kt bevissthet om verdiskapende samfunnsansvar i Norge, sier Bergan.
For mer informasjon se http://www.nues.no/
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 263,9 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Birgitte Istad Professor   #Jostein Skaar Seniorr   #Rigmor Aasrud