Finans

Schibsted ASA (SCH) – Konsernregnskap per 31.12.2009

?kning i pengestr?mmene

I fjerde kvartal ble 350 milliarder kroner sendt ut av landet gjennom bankoverf?ringer. De totale inng?ende overf?ringene til Norge var i samme periode p? 359 milliarder kroner.

Fra 3. til 4. kvartal ?kte totalbel?pene b?de for inng?ende og utg?ende transaksjoner mellom Norge og utlandet. De utg?ende transaksjonene utgjorde totalt noe over 350 milliarder i 4. kvartal 2009. Dette er en ?kning p? kun 2,6 milliarder kroner eller 0,7 prosent fra kvartalet f?r. De inng?ende transaksjonene kom opp i underkant av 359 milliarder kroner. Verdi?kningen
her er p? 10,6 milliarder kroner eller 3,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2009.

Oppgangen i overf?ringene fra EU-land utenom de nordiske er forklaringen til verdi?kningen p? de inng?ende betalingene i 4. kvartal. Sett i forhold til foreg?ende kvartal har landfordelingen p? inng?ende betalingsstr?mmer endret seg en del. Overf?ringene fra landgruppen EU ellers (EU uten nordiske medlemsland), har ?kt med 49,5 milliarder kroner eller 37 prosent fra 3. kvartal. I motsatt retning trekker b?de Norden og Nord- og Mellom-Amerika med nedgang i de inng?ende overf?ringene p? henholdsvis 14,4 og 27 milliarder kroner.

For de utg?ende betalingene var bildet mye det samme. Overf?ringene fra EU ellers ?kte med 37,7 milliarder kroner eller 28 prosent fra 3. til 4. kvartal. I motsatt retning trakk Nord- og Mellom-Amerika med en reduksjon i overf?ringene p? 32 milliarder kroner eller 41 prosent.

[Tabell: Grensekryssende betalinger via norsk bank 4. kvartal 2009]

Oppgang i betalinger til industrien, nedgang for bergverk og utvinning
I 4. kvartal var det oppgang for industrien sammenliknet med 3. kvartal. De inng?ende overf?ringene mellom Norge og utlandet for dette n?ringsomr?det ?kte med 26 prosent, eller i overkant av 30 milliarder kroner. For de utg?ende transaksjonene var veksten 25 prosent, eller noe over 28 milliarder kroner.

Bankoverf?ringer mellom bergverksdrift og utvinning i Norge og utlandet for 4. kvartal 2009 viste en nedgang b?de for inng?ende og utg?ende betalinger sammenliknet med forg?ende kvartal. De inng?ende overf?ringene gikk ned med 38 prosent eller noe over 37 milliarder kroner – til 61 milliarder kroner i 4. kvartal. De utg?ende transaksjonene fra bergverksdrift og utvinning var
totalt p? nesten 26 milliarder kroner i siste kvartal i 2009. Sammenlignet med 3. kvartal er dette en nedgang p? noe mer enn 33 milliarder kroner eller 55 prosent.

[Tabell: N?ringsfordelte tall (ekskludert privatpersoner), 4. kvartal 2009]

Inng?ende transaksjoner noe st?rre enn utg?ende

Totalst?rrelsen p? de inng?ende transaksjonene var 2,5 prosent st?rre enn de utg?ende i 4. kvartal. En sammenlikning mellom de fire kvartalene i 2009 viser mindre forskjeller mellom inng?ende og utg?ende transaksjoner i annet halv?r av 2009 enn i f?rste.

[Tabell: Forskjell i st?rrelse p? inng?ende og utg?ende betalinger i 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Prosent]

I valutaregisteret registreres alle grensekryssende betalinger til og fra Norge. Hovedtyngden av betalingene skjer via bank. Bruk av utenlandskregistrerte kredittkort i Norge og norskregistrerte kredittkort i utlandet registreres imidlertid ogs? i registeret. Det samme gjelder valutaveksling, fysisk inn- og utf?rsel av betalingsmidler samt andre former for betalingsoverf?ring. N?r ikke annet sies eksplisitt, vil den publiserte statistikken utelukkende omhandle transaksjoner via bank.

Statistikken viser omfanget av grensekryssende banktransaksjoner mellom innlendinger og utlendinger. Ikke-finansielle foretak og privatpersoner er omfattet i statistikken, mens de finansielle foretakene (banker, forsikringsselskaper etc.) ikke omfattes. Mer utf?rlig beskrivelse av
statistikkens omfang og viktige definisjoner finnes i om statistikken.

http://www.ssb.no/betalstr/

Similar Posts