Finans

Selvbetjent nettbank gj?r det enkelt ? f? bedre rente

Bruk av plantevernmidler i jordbruket, 2008 Redusert bruk av

Det totale forbruket av plantevernmidler i jordbruket gikk ned med 20 prosent fra 2005 til 2008.
Det totale beregnede forbruket av plantevernmidler i 2008 utgjorde 282 tonn, m?lt etter mengde virksomt stoff. Av dette besto 65 prosent av ugrasmidler og 27 prosent av soppmidler. Skadedyrmidler representerte bare 1 prosent av totalt forbruk, mens vekstregulatorer, blant annet str?forkortingsmidler i korn, sto for 7 prosent av forbruket i 2008. Dette er fjerde gangen Statistisk sentralbyr? gjennomf?rer en unders?kelse om bruk av kjemiske plantevernmidler i jordbruket, og resultatene fra 2008 er de laveste som er registrert til n?.
En tredjedel av jordbruksarealet spr?ytes
Til sammen ble 35 prosent av det konvensjonelt drevne jordbruksarealet behandlet med kjemiske plantevernmidler i 2008, men det er stor forskjell p? ?ker og eng. Av i alt 6,3 millioner dekar eng og beite, ble bare 6 prosent av arealet spr?ytet i 2008. For de andre vekstene som var med i unders?kelsen, varierte det behandlede arealet fra 64 prosent for oljevekster til nesten 98 prosent for gulrot og h?sthvete.
Mindre forbruk
Forbruket av ugrasmidler, som er den st?rste gruppen av plantevernmidler, utgjorde i 2008 omtrent fire femdeler av det tilsvarende forbruket i 2005. Bruken av soppmidler ble ogs? tilsvarende redusert.
Det totale forbruket av skadedyrmidler har v?rt omkring 3 tonn i alle unders?kelsene, mens forbruket av vekstregulatorer i 2008 utgjorde 60 prosent av den tilsvarende mengden i 2005. V?rforholdene har stor innvirkning p? forbruket av plantevernmidler det enkelte ?r. Noe av nedgangen fra 2005 til 2008 kan ogs? ha sammenheng med nedgangen i det totale kornarealet.
Redusert antall spr?ytinger per vekst
Fra 2005 til 2008 gikk antall spr?ytinger ned i mange av vekstene som var med i unders?kelsen, men v?rforhold virker ulikt inn p? behovet for planteverntiltak. Vekster som ble spr?ytet f?rre ganger i 2008 var kepal?k, gulrot, jordb?r, eple, eng, v?rhvete, h?sthvete og oljevekster. Spr?ytingen av bygg og havre var uendret, mens potet og hodek?l ble spr?ytet flere ganger enn ved forrige unders?kelse. Behandlingshyppigheten i 2008 varierte fra én gang for eng til 7,2 ganger for eple.
Tabeller
Tabell 1 Jordbruksbedrifter med spr?yting av ulike vekster og areal av veksten som ble spr?ytet. 2008
Tabell 2 Bruk av plantevernmidler p? areal av ulike vekster, etter type middel. 2008

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy