Finans

SKATTEFUNN

a8

Gjennom Skattefunn f?r n?ringslivet skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Bare prosjekter godkjent av Norges forskningsr?d gir grunnlag for skattefradrag. Det er bare kostnader som er p?dratt i det inntekts?ret godkjennelsen ble gitt som gir fradragsrett. Ligningsmyndighetene kontrollerer oppgitte kostnader. Dersom Skattefunn-fradraget er h?yere enn utlignet skatt for skattyteren, blir det overskytende bel?pet utbetalt fra staten i forbindelse med skatteoppgj?ret. Form?let med Skattefunnsordningen er ? stimulere n?ringslivets egen FoU-innsats.
Fradragsgrunnlaget per foretak ble med virkning fra 1. januar 2014 hevet fra maksimalt 5,5 mill. kroner til 8 mill. kroner for egenutf?rt FoU, og fra maksimalt 11 mill. kroner til 22 mill. kroner for summen av egenutf?rt FoU og innkj?p fra godkjente FoU-institusjoner.
Regjeringen foresl?r n? en ytterligere heving av det maksimale fradragsgrunnlaget (bel?psgrensen) i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutf?rt FoU fra 8 til 15 mill. kroner. Samtidig foresl?s det ? heve den ?vre grensen for innkj?pt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 mill. kroner. Summen av kostnader til egenutf?rt og innkj?pt FoU kan med dette ikke overstige 33 mill. kroner. ?kningen i bel?psgrensene foresl?s som et virkemiddel for ? legge til rette for st?rre egenutf?rte og innkj?pte FoU-prosjekter og er et ledd i regjeringens satsing for ? styrke FoU i n?ringslivet.
Vi er sv?rt positive til disse utvidelsene, kanskje s?rlig utvidelsene knyttet til egenutf?rt FoU. Denne utvidelsen treffer p? en god m?te ogs? tidligfase-selskaper innen it og teknologi, som er i produktutviklingsfasen. Disse er avhengige av kapital for ? gjennomf?re utviklingen. N?r man vet at det er sv?rt vanskelig ? hente privat kapital til slike tidligfase-selskaper, vil denne utvidelsen formodentlig bidra positivt p? finansieringsl?pet.

Steenstrup Stordrange omsatte for 322 millioner i 2013 og hadde et resultat p? 110 millioner. Firmaet har 116 advokater, hvorav 42 partnere, og har kontorer i Oslo, T?nsberg, Bergen, ?lesund, Trondheim og Troms?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy