skattesp?rsm?l

Skatterekneskapsstatistikk, januar-april 2010

Skatterekneskapsstatistikk, januar-april

Nedgang i skatteinnbetalingane

I perioden fr? januar til april 2010 vart det til saman innbetalt 238
milliardar kroner i skatt. Dette er ein nedgang p? over 12 prosent fr? same
perioden i fjor. Reduksjonen kjem framfor alt fordi innbetalte oljeskattar
var 35 prosent l?gare enn i f?rste tertial 2009.

[Figur: Skatteinngangen fordelt p? fylke. Prosentvis endring januar-april
fr? 2008 til 2009 og fr? 2009 til 2010 ]

Fr? upersonlege skattytarar utanom kontinentalsokkelen har det vore ein
nedgang p? nesten 10 prosent, eller 4,8 milliardar kroner.

Fr? personlege skattytarar har det hittil i ?r vore ein nedgang p? 2,5
prosent – tilsvarande 3,8 milliardar kroner. Nedgangen i
skatteinnbetalingar fr? personlege skattytarar i perioden januar-april er
vorten p?verka av at fristen for ? betala tilleggsforskot er endra, fr? 30.
april tidlegare ?r, til 31. mai i ?r. I fjor var bel?pet som vart innbetalt
som tilleggsforskot om lag 6,5 milliardar kroner h?gare enn det er i ?r.
Det har alts? vore ein auke p? 2,7 milliardar i dei andre
skatteinnbetalingane fr? personlege skattytarar hittil i ?r.

Totalt har det fr? 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010 vore ein moderat
nedgang p? noko over 4 prosent i dei totale skatteinnbetalingane fr?rekna
kontinentalsokkelen. Ser ein bort fr? endringa nemnt ovafor, er nedgangen
berre 1,1 prosent.

Mindre til folketrygda

Innbetalinga av arbeidsgjevaravgift er redusert med litt under ein halv
milliard fr? 1. tertial i fjor. Andre innbetalingar til folketrygda gjekk
ned om lag dobbelt s? mykje, over 800 millionar. Dermed vart det ein
reduksjon p? over 1 milliard i innbetalingane til folketrygda i f?rste
tertial.

42,3 milliardar til kommunane og fylka

Skatteinngang til prim?rkommunane utgjorde 35,4 milliardar dei fire f?rste
m?nadene i ?r. Dette er ein nedgang p? 1,3 prosent, eller ein halv
milliard, fr? same perioden i 2009. Ogs? skatteinngangen til fylka gjekk
ned. Bel?pet vart redusert med omtrent 200 millionar kroner, eller noko
under 3 prosent, og skatteinnbetalinga til fylka var om lag 7 milliardar.

http://www.ssb.no/skatteregn/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy