Privat?konomi

Solid avkastning gir handlefrihet

KLPs gode resultater i 2013 gj?r selskapet i stand til ? styrke avsetninger til langt liv. N?rmere 50 kommuner antas ? flytte sine pensjonsordninger til KLP allerede ved f?rstkommende ?rsskifte.
KLP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Verdijustert og bokf?rt avkastning etter tredje kvartal endte p? henholdsvis 4,5 og 3,4 prosent. Aksjer og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
– For ansatte i offentlig sektor og v?re kunder er det viktig ? vise at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Tredje kvartal 2013 var preget av et meget sterkt aksjemarked, mens trenden mot noe h?yere markedsrenter er opprettholdt. Dette medf?rte at verdijustert avkastning i tredje kvartal ble 1,7 prosent, mens bokf?rt avkastning endte p? 1,2 prosent.
Hittil i ?r er det gjennomf?rt en forel?pig oppreservering p? 1664 millioner kroner for ? styrke avsetninger til langt liv. KLP har til hensikt ? gjennomf?re den andel av oppreserveringen for langt liv som tillates dekket fra kunderesultatet ved ?rets slutt.
Ny markedssituasjon
KLPs konkurrenter i markedet for forsikrete l?sninger for offentlig tjenestepensjon (OfTP) har varslet at de i l?pet av en tre ?rsperiode trekker seg ut av markedet for forsikret OfTP. Dette ber?rer 78 kommuner og et stort antall bedrifter som i dag er kunder p? forsikret OfTP.
N?rmere 50 kommuner antas ? flytte sine pensjonsordninger til KLP allerede ved f?rstkommende ?rsskifte. Innen offentlig tjenestepensjon er alternativet n? forsikret l?sning i KLP eller etablering av egen, eller eventuelt en interkommunal, pensjonskasse. I dette markedet er det flere tilbydere av administrative tjenester.
– KLP m?ter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus p? verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.
Meget god soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet og er godt rustet til ? m?te svingninger i finansmarkedene. KLP har ved utgangen av kvartalet en total soliditetskapital p? 50,6 milliarder kroner som tilsvarer 18,3 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Selskapets soliditet er ogs? sterk i forhold til myndighetenes krav.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner. Av dette utgj?r 303,9 milliarder kroner pensjonsfond tilh?rende offentlig tjenestepensjon.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 3Q-2013
Bokf?rt kapitalavkastning 3,4 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 4,5 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 19,5
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 8,9
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 375
Kapitaldekning 10,4 prosent
Solvensmargin 224 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 376 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy