Revisjon

Solid kvartal for KLP

02-11-2012 09:09 KLP KLP kan vise til gode resultater. Selskapet leverer en avkastning etter tredje kvartal p? 5,3 prosent (verdijustert). Bokf?rt avkastning endte p? 3,2 prosent.

KLP kan vise til gode resultater. Selskapet leverer en avkastning etter tredje kvartal p? 5,3 prosent (verdijustert). Bokf?rt avkastning endte p? 3,2 prosent.
KLP har klart seg bra gjennom finansuroen, og kan over de tre siste ?rene vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som konkurrerer om kunder med offentlig tjenestepensjon. Det gir god avkastning p? kundenes pensjonsfond samtidig som det har sikret en soliditet som gir trygghet og forutsigbarhet for KLPs pensjonskunder.
– Det er viktig ? vise v?re kunder og deres ansatte at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Verdijustert avkastning p? livselskapets midler var solid i tredje kvartal. Aksjer og oml?psobligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen. Verdijustert avkastning p? kollektivportef?ljen ble 2,2 prosent i kvartalet og bokf?rt avkastning ble 1,2 prosent.
– KLP leverer et solid resultat etter tredje kvartal. KLP prioriterer soliditet og langsiktighet i forvaltningen av pensjonsmidlene. S? sterke tall gir et overskudd som vil dekke en betydelig del av det oppreserveringsbehov vi ser f?lger av at folk lever lenger. Det er en stor fordel for v?re kunder, sier Thornes.
Positiv markedssituasjon
KLP styrker sin posisjon som den ledende leverand?r av offentlig tjenestepensjon. ?rets anbudsrunde for kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjoner viser at det er 18 kommunekunder p? anbud. Per 1. november er 8 av anbudsrundene avklart. 7 av disse har valgt KLP som leverand?r. KLP tolker dette som en stor tillitserkl?ring.
– Dette er en bekreftelse p? at flere ?rs m?lrettet markedsinnsats, kombinert med h?yt serviceniv? og gode finansielle resultater, verdsettes av markedet, sier Thornes.
Tilpasset nytt regelverk
KLP arbeider aktivt med ? forberede implementering av det nye soliditetsregelverket for livsforsikring, Solvens II. Beregninger viser at KLPs soliditet er vel tilpasset det kommende regelverket, slik at det ikke vil v?re n?dvendig ? gj?re vesentlige tilpasninger av produkt eller investeringsprofil for ? m?te de nye kravene.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner. Av dette utgj?r livselskapets forvaltningskapital 291,3 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 3Q-2012
Bokf?rt kapitalavkastning 3,2 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 5,3 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 20,6
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 8,0
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 324
Kapitaldekning 10,7 prosent
Solvensmargin 234 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy