DK

Sorte tal p? bundlinjen i DR

Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets periodemeddelelse for 3. kvartal (1. juli 2010 ? 31. marts 2011) for regnskabs?ret 2010/11. Periodemeddelelsen er ikke revideret.
De v?sentligste begivenheder i 3. kvartal 2010/11 er:
? Periodens oms?tning blev DKK 18,4 mio. med et resultat af prim?r drift (EBIT) p? DKK 1,4 mio. og et nettoresultat p? DKK 1,1 mio.
? For regnskabs?ret 2010/11 forventes en oms?tning i omr?det DKK 24-26 mio., der er lidt lavere end det oprindeligt udmeldte p? DKK 27-30 mio. Til geng?ld forventes der for hele ?ret ikke blot et positivt driftsresultat af prim?r drift (EBIT) som oprindeligt udmeldt men ligeledes et positivt nettoresultatet.
? Ordreindgangen blev i 3. kvartal p? i alt DKK 9,1 mio.
? Rovsing vandt i kvartalet ordren p? validering af kritisk software, der udvikles til BepiColombo satellitten. Ordren er givet af Astrium SAS, Toulouse, Frankrig. BepiColombo satellitten er European Space Agency?s (ESA?s) kommende mission til planeten Mars.
? Inden for automobilindustrien har selskabet i kvartalet hentet en ny ordre fra TRW.
Finansiel udvikling
I perioden 1. juli 2009 til 31. marts 2011 blev oms?tningen DKK 18,4 mio., mens resultat af prim?r drift (EBIT) blev DKK 1,4 mio. og nettoresultatet DKK 1,1 mio.
Forventninger til hele regnskabs?ret 2010/11
For regnskabs?ret 2010/11 er forventningerne en oms?tning i omr?det DKK 24-26 mio. og et positivt resultat af s?vel prim?r drift (EBIT) samt et positivt nettoresultat.
Forventninger til det kommende regnskabs?r 2011/12
For det kommende regnskabs?r 2011/12 forventes stigende oms?tning og positive resultater p? s?vel drift (EBIT) som netto niveau.
Markedsudvikling
Rovsing har aktiviteter p? prim?rt to forretningsomr?der: Det oprindelige rumfartsomr?de (?Space?) og det nye transportomr?de (?Transportation?). Selskabet har ogs? begr?nsede aktiviteter inden for forsvarsindustrien (?Defence?).
Space
Rovsing ?ndrede for ca. to ?r siden sin strategi fra udelukkende at v?re projektudvikler til at udvikle standardprodukter, som kan gens?lges igen og igen. Den f?rste leverance baseret p? den nye produkt portef?lje vil finde sted i den n?rmeste fremtid i form af et power supply SCOE system til Sentinel 1 satellitten. Denne leverance udg?r en afg?rende milesten gennemf?relsen af den nye strategi. Der indk?bes Power Suppy SCOE systemer til samtlige satellitter og til andre rumfart?jer, der anvender solpaneler. Rovsing har netop afgivet ordre p? endnu et Power Supply SCOE system og er i tilbudsfasen for et tredje. Den nye produktportef?lje forventes at udg?re en hovedhj?rnesten i selskabets fremtidige ordreindgang fra satellitprogrammer.
H?jteknologifondens beslutning om at medfinansiere udviklingen af en revolutionerende solpanel simulator som meddelt den 15. december 2010 ved b?rsmeddelelse nr. 106 udg?r endnu et v?sentligt skridt i selskabets fokus p? salg af standardprodukter. Udviklingen af en teknisk f?rende og ?konomisk set konkurrencedygtig solpanel simulator vil i v?sentlig grad forst?rke Rovsing A/S nye strategi med fokus p? leverance af standardprodukter til det globale rumfartsmarked og ikke som hidtil kun til det institutionelle europ?iske rumfartsmarked (ESA markedet). Det ?rlige globale marked inden for rumfartsindustrien for solpanel simulatorer er af st?rrelsesordenen 260 mio. kr.
En solpanel simulator anvendes i forbindelse med integration og test af satellitter men kan ogs? anvendes i et helt andet markedssegment, nemlig til simulering af jordbaserede solpaneler i forbindelse med udvikling og produktionstest af invertere, der anvendes til solenergibaseret elproduktion. Udviklingsst?tten bel?ber sig til 7,6 mio. kr. Udviklingen af produktet sker i et samarbejde mellem Rovsing A/S og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Der er tale om et anden generations produkt, der baseres p? en helt ny teknologi, som er de i dag kendte teknologier overlegen. Samtidig er teknologien i forhold til de i dag kendte teknologier ?konomisk konkurrencedygtig at producere.
Rumfartsmarkedet udg?res af simulatorer, der i forbindelse med test af satellitter simulerer satellittens solpanelers funktionalitet i rummet, idet denne funktionalitet kun kan genskabes p? jorden ved anvendelse af simulatorer. Over de kommende ti ?r vil der p? verdensplan if?lge tilg?ngelige markedsanalyser blive bygget over 1.200 nye satellitter. Disse har hver is?r i forbindelse med funktionstest behov for et antal solpanel simulatorer. Normalt nyanskaffes disse til hvert nyt satellitprogram.
Solenergibaseret elproduktion er i dag i kraftig v?kst. Udover solpanelerne udg?r invertere en hovedkomponent i solenergianl?g. Efterh?nden som kravene til solpanel inverterer stiger, er der behov for solpanel simulatorer, der kan simulere samme dynamiske forhold, som dem der stilles krav til inden for satellit konstruktion. I den fremtidige udvikling og produktion af invertere er der behov for udstyr, der pr?cist kan simulere de dynamiske karakteristikker, som fysiske solceller besidder under alle former for p?virkning. Den europ?iske standardiseringskomité har netop udsendt en ny standard EN 50530, som specificerer testkrav for test af invertere ved hj?lp af PV simulatorer (solpanel simulatorer). Disse krav er p? en lang r?kke punkter identiske med kravene inden for rumfartsindustrien, og ingen af de simulatorer, der i dag findes p? markedet, lever til fulde op til disse nye krav. Inverter industrien har ikke mindst til produktionstest behov for et stort antal solpanel simulatorer. Det industrielle marked for solpanel simulatorer forventes at v?re st?rre end rumfartsmarkedet.
Den i kvartalet hentede ordre p? validering af kritisk software, der udvikles til BepiColombo satellitten, understreger Rovsings styrke inden for ?Independent Software Verification and Validation? (ISVV). Rovsing har tidligere haft ansvaret for ISVV aktiviteter for alt kritisk software udviklet til ATV cargo modulet, der benyttes til at transportere forsyninger til den internationale rumstation. Rovsing udf?rer i ?jeblikket ogs? ISVV aktiviteter for ESA satellitterne Gaia og Sentinel-2.
Transportation
Inden for automobilindustrien har selskabet nu hentet ordrer fra s? betydningsfulde spillere som BMW, Volkswagen, Delphi Diesel Systems, Knorr-Bremse, Valeo, TRW OG HELLA. Rovsing har hermed skabt sig et navn inden for automobilindustrien. Herudover er der i kvartalet hentet en v?sentlig till?gsordre fra TRW. Dette er et bevis p?, at Rovsings hidtidige leverancer har v?ret tilfredsstillende.
Den tyske automobilindustri er efter krisen nu i voldsom v?kst, og vi ser et st?rkt stigende behov for software services specielt inden for omr?det software, der skal udvikles i overensstemmelse med den nye ?Functional Safety? standard ISO 26262 (Kritisk software).
Selskabet forventer over den kommende periode yderligere ordrer fra andre spillere inden for automobilindustrien, ligesom der forventes flere till?gsordrer. Ordrest?rrelserne er stigende, og det ser vi som et bevis p?, at Rovsing opfattes som en mere etableret leverand?r, end det var tilf?ldet i de indledende faser. Vi forventer en st?rk stigning i oms?tningen og indtjening inden for dette markedssegment over de kommende ?r.
Defense
Rovsing har i kvartalet fortsat udviklingsaktiviteterne p? for det danske forsvar (FMT) igangv?rende GNSS projekt (produkt til h?jp?lidelig navigation og positionsbestemmelse).
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets v?kststrategi omfatter nye forretningsomr?der inden for transport- og forsvarsindustrierne, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europ?isk rumfart har Rovsing gennemf?rt uafh?ngig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en st?rk position p? det europ?iske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de st?rste europ?iske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som f?lles tr?k, at de stiller h?je krav til produkternes p?lidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig st?rre rolle i det f?rdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at v?re store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverand?rer i b?de udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
S?ren A. Rasmussen, adm. direkt?r
Telefon (+45) 40 30 54 50

Similar Posts