Finans

S&P endrer Norske Skogs kredittrating til B fra B+

Langvarig, men moderat lavkonjunktur
Aktiviteten i norsk ?konomi vil trolig fortsette ? ta seg opp, men noenklar konjunkturoppgang er ikke ventet f?r rundt ?rsskiftet 2012/13. Detligger dermed an til ?kt arbeidsledighet og moderat l?nnsvekst i flere ?rframover.

Finanskrisen, som slo inn med full tyngde h?sten 2008, bidro til et megetkraftig fall i internasjonal ?konomi og forsterket den norskekonjunkturnedgangen. Kraftige politikkgrep i finansmarkedene og ekspansivpenge- og finanspolitikk begrenset imidlertid nedgangen. B?de norsk oginternasjonal ?konomi har forlengst begynt ? vokse, men det ventes ingensterk vekst framover.

H?y eksportvekst i ?r
En markert ?kning i tradisjonell vareeksport gjennom andre halv?r i fjorleder sammen med en viss ?kning i ettersp?rselen i norske eksportmarkeder,til at ?rsveksten kan bli relativt h?y i ?r. Svekket kostnadsmessigkonkurranseevne vil imidlertid bidra til reduserte markedsandeler dep?f?lgende ?rene og dermed en meget moderat vekst i eksporten.

Mot h?yere arbeidsledighet
Til tross for markert nedgang i antall utf?rte timeverk og en litt mindrenedgang i antall sysselsatte, har arbeidsledigheten s? langt bare ?ktmoderat. Fallet i sysselsettingen har blitt motvirket av redusertyrkesaktivitet, spesielt ved ?kt tilstr?mming til h?yere utdanning og atflere eldre har g?tt over til ? motta ulike typer pensjon. Sysselsettingenventes ? ?ke meget moderat de n?rmeste ?rene, mens arbeidsstyrken kan kommetil ? ta seg litt mer opp. M?lt med arbeidskraftsunders?kelsenssesongjusterte tall ventes arbeidsledigheten derfor ? ?ke, fra 3,2 prosenti 4. kvartal i fjor, til et ?rsgjennomsnitt for 2011 p? 3,9 prosent ellernoe over 100 000 personer. En klar konjunkturoppgang kan bringe ledighetenlitt ned i 2013.

Strammere finanspolitikk
Vekstimpulsene fra finanspolitikken blir klart mindre i ?r enn i fjor. Viantar at finanspolitikken i ?rene deretter legges om i svak kontraktivretning ved at veksten i offentlige utgifter vil bli mindre enntrendveksten i norsk ?konomi, samtidig som skatter og avgifterinflasjonsjusteres. H?yere oljepriser og fortsatt bedring i norsk oginternasjonal ?konomi ventes ? bidra til at Statens pensjonsfond Utlandvokser klart. Dermed kan budsjettunderskuddet i 2012 komme n?rhandlingsregelens 4-prosentsbane.

Renta trekker opp
P? bakgrunn av bedrede konjunkturutsikter satte Norges Bank oppstyringsrenta med 0,5 prosentpoeng mot slutten av fjor?ret. Rentebunnen ipengemarkedet ble dermed passert i begynnelsen av august, da renta var nedei 1,75 prosent. Det ligger an til at Norges Bank vil fortsette ? settestyringsrenta gradvis opp. Vi har lagt til grunn en pengemarkedsrente p?2,9 prosent i 4. kvartal i ?r. I 2013 regner vi med at pengemarkedsrenta p??rsbasis kommer opp i 5,2 prosent, mens bankenes utl?nsrente vil ligge p?6,4 prosent.

Bedringen i boligmarkedet
Det markerte fallet i boligprisene gjennom andre halv?r 2008 ble mer ennreversert gjennom fjor?ret, og SSBs boligprisindeks har aldri v?rt h?yereenn i andre halv?r 2009. Vi regner med en mer moderat prisvekst framover.Det h?ye prisniv?et bidrar til bedret l?nnsomhet ved nybygging, og viregner med at boliginvesteringene vil stige gjennom innev?rende ?r, etter ?ha falt gjennom to og et halvt ?r. Som ?rsgjennomsnitt m? man likevel ventetil 2011 for ? finne en ?kning.

Vekst i konsumet
Ett ?rs fall i husholdningenes konsum stoppet opp tidlig i fjor. ?ktboligformue, lav rente og ?kte inntekter bidro sammen til omslaget.Konsumveksten ansl?s til hele 5,5 prosent i ?r. Lavere inntektsvekst ogh?yere renter ventes imidlertid ? bidra til at konsumveksten deretter vilavta.

Fallet i n?ringsinvesteringene dempes
Fallet i investeringene i norske fastlandsn?ringer, som har vart ihalvannet ?r, ventes ? flate ut gjennom innev?rende ?r. Deretter regner vimed at disse investeringene vil ta seg opp. Investeringene ipetroleumsvirksomheten n?dde en topp i fjor?rets 1. kvartal, etter nestensju ?rs vekst. Vi venter et moderat fall i ?r og neste ?r, som reverseres i2012 og 2013. Det er lagt til grunn en underliggende vekst i oljeprisene ihele prognoseperioden slik at den i 2013 vil v?re oppe i 94 dollar per fat.

Lavere l?nns- og prisvekst
Konjunkturnedgangen bidrar til en kraftig reduksjon i l?nnsveksten.?rsl?nnsveksten i fjor var p? 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I ?rog neste ?r ansl?s l?nnsveksten til 3,4 prosent, for deretter ? stige noe.Prisveksten er imidlertid ogs? antatt ? bli redusert, til tross for ?ktestr?mpriser i ?r. En sterk krone, som er antatt ? styrke seg ytterligere utneste ?r, bidrar sammen med lav l?nnsvekst og ?kt produktivitet til at viansl?r prisveksten til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011. Motslutten av prognoseperioden regner vi med at krona vil svekkes noe, oginflasjonen vil ?ke. Reall?nnsveksten vil i f?lge v?re beregninger liggen?r 2 prosent i prognoseperioden.

[Tabell: Makro?konomiske hovedst?rrelser 2000-2013. Regnskap og prognoser.Prosentvis endring fra ?ret f?r der ikke annet framg?r]

http://www.ssb.no/kt/

Similar Posts