DK

Sp?ncom A/S Kvartalsrapport Sp?ncom A/S – Kvartalsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 47

Bestyrelsen i Berlin IV A/S har i dag behandlet og godkendt periodemeddelelsen
for perioden den 1. juni 2009 – 31. marts 2010, der udsendes i henhold til
v?rdipapirhandelslovens § 27, stk. 8.

? Resultat f?r skat og v?rdiregulering for perioden 1. juli 2009 – 31. marts
2010 udviser som forventet et nul-resultat svarende til en forbedring p? 3,7
mio. kr. i forhold til samme periode sidste ?r. For kvartalet 1. januar 2010
til 31. marts 2010 blev resultatet som forventet et underskud p? 1,1 mio.
kroner.

? Fluktuationen for regnskabs?ret til dato er faldet med 4,4 procentpoint fra
13,9 % til 9,5 % sammenlignet med samme periode sidste ?r.

? Tomgangen i lejeindt?gter for kvartalet er faldet med 0,3 % til 7,3 % i
forhold til samme periode sidste ?r.

Begivenheder i perioden

Oms?tningen og indtjeningen fra udlejning har i perioden v?ret stabil for den
samlede portef?lje og vi har i perioden arbejdet m?lrettet mod at forbedre
driften i beboelsesdelen (ca. 90 % af det samlede antal lejem?l) gennem
renove-ring af lejligheder, optimal priss?tning samt nedbringelse af tomgang og
fluktuation.

M?lt i antal lejem?l er tomgangen faldet med 27 enheder (12,4 %) netto
sammenlignet med samme tidspunkt sidste ?r, og antallet af ledige lejem?l
udgjorde ved udgangen af kvartalet 191 enheder fordelt p? 150 lejligheder og 41
er-hvervslejem?l. Af de ledige lejligheder er 40 lejligheder under renovering
og yderligere ca. 35 planlagt til renovering i indev?rende regnskabs?r.

Til sammenligning kan det oplyses, at samtlige enheder, som vi har renoveret i
indev?rende regnskabs?r er udlejet indenfor ca. 6-10 uger efter endt
renovering.

P? beboelsesdelen kan vi endvidere for 6. m?ned i tr?k konstatere at
nyudlejninger sker til en h?jere kvadratmeter-pris end prisen for de
fraflyttede kvadratmeter.
Selskabet har med virkning pr. 1.1.2010 genforhandlet den eksisterende aftale
med den tyske administrator, Ernst G. Hachmann GmbH, s? den l?ber i 3 ?r.
?ndringerne indeb?rer endvidere et ?get fokus p? optimering af driften,
ens-rettede interesser mellem ejer og administrator samt en reduktion af det
faste honorar.
Den finansielle situation

Selskabet forhandler fortsat med den sidste af de tre banker om en aftale
omkring frigivelse af midler til brug for re-novering af lejligheder.

Ledelsens forventninger

Ledelsens forventninger til ?ret 2009/2010 er fortsat et resultat f?r
v?rdiregulering og skat p? omkring nul.

Hellerup, 14. maj 2010
P? bestyrelsens vegne

Erik Stannow
Bestyrelsesformand

Source: Millistream

Similar Posts