del?rsrapporter

Sparebankstiftelsen Tingvoll – Flaggemelding

Kald januar trakk varekonsumet opp

If?lge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum opp med 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i ?r. Oppgangen skyldes sterk ?kning i forbruket av elektrisitet og brensel.

I januar var forbruket av elektrisitet og brensel 10,3 prosent h?yere enn m?neden f?r. Dette trakk varekonsumet opp med 0,7 prosentpoeng.

Husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk var tiln?rmet uendret sammenlignet med desember. Konsumet av disse varene viste samlet en nedgang p? 0,2 prosent.

?kt drivstofforbruk
Fra desember til januar var det noe nedgang i kj?p av transportmidler, etter sterk ?kning m?neden f?r. ?kt forbruk av drivstoff medf?rte imidlertid at husholdningenes konsum av transportmidler og drivstoff mv. samlet sett var uendret i januar.

Konsumet av andre varer gikk ned med 0,6 prosent, etter ? ha ?kt n?rmere 1 prosent fra november til desember 2009.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,9 prosent h?yere i januar 2010 enn i samme m?ned ?ret f?r.

[Tabell: Varekonsumindeks, januar 2010]

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som m?l ? tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen, som er en omsetningsindeks for detaljhandelsn?ringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende nnhold.
For varer som blir kj?pt i detaljhandelsn?ringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kj?p av f?rstegangsregistrerte kj?ret?y og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medf?re noe ulik utvikling i de to indeksene. For ?vrig b?r man v?re oppmerksom p? at Standard for n?ringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Fordi Statistisk sentralbyr? prioriterer h?y aktualitet, m? vi i noen tilfeller benytte forel?pige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medf?rer at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

N?r det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli endret etter hvert som det legges inn tall for en ny m?ned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se “Om sesongjustering” i venstre marg.

http://www.ssb.no/vki/

Similar Posts