Finans

Start tegningsperiode for reparasjonsemisjon

Det vises til b?rsmelding av 26. november 2009 vedr?rende gjennomf?ring av rettet emisjonen i DiaGenic ASA (?DiaGenic? eller ?Selskapet?), og vedtak om reparasjonsemisjon fattet av Selskapets generalforsamling 18. desember 2009.
Prospekt for reparasjonsemisjonen ble godkjent av Oslo B?rs og offentliggjort 22. januar 2010. Det vises til prospektet for full informasjon om reparasjonsemisjonen. Prospektet er tilgjengelig elektronisk p? www.diagenic.com, og hos tilretteleggerene Argo Securities AS (www.argosec.no) og Orion Securities AS (www.securities.no).
Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen begynner i dag, 25. januar 2010 kl. 09:00 (), og utl?per 8. februar 2010 kl. 17:30 ().
Tegningskursen i reparasjonsemisjonen er NOK 2,75 per aksje.
Selskapets aksjeeiere per 25. november 2009, med unntak av aksjeeiere tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets styre 25. november 2009, vil motta 0,0853 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i Selskapet per 25. november 2009. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til n?rmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rettighetshaveren rett til ? tegne én ny aksje i reparasjonsemisjonen. Tegningsrettene vil v?re omsettelige p? Oslo B?rs i tegningsperioden under ticker ?DIAG T?.
Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er tillatt.
Selskapets aksjekapital vil gjennom reparasjonsemisjonen bli forh?yet med inntil NOK 175 000 ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer.
Tegnere av aksjer i reparasjonsemisjonen vil motta én frittst?ende tegningsrett for hver aksje som tildeles tegneren i reparasjonsemisjonen. Hver frittst?ende tegningsrett gir rett til ? kreve utstedt én ny aksje i Selskapet til tegningskurs NOK 3,25. De frittst?ende tegningsrettene har varighet til og med 30. september 2010. Det vises til prospektet datert 21. januar 2010, og vedtak fattet av Selskapets generalforsamling 18. desember 2009 om utstedelse av frittst?ende tegningsretter, for n?rmere beskrivelse av vilk?r for ut?velse av frittst?ende tegningsretter.
Den forventede tidsplanen for reparasjonsemisjonen er som f?lger:
25. januar 2010: Start tegningsperiode og utstedelse av tegningsretter
8. februar 2010: Slutt tegningsperiode
Ca 12. februar 2010: Tildeling, utsendelse av tildelingsbrev og annonsering av det endelige resultatet av reparasjonsemisjonen
16. februar 2010: Betalingsdato
Ca 23. februar 2010: Notering og f?rste handelsdag for de nye aksjene p? Oslo B?rs. Utstedelse av frittst?ende tegningsretter
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
H?kon S?ter?y (styreleder), telefon +47 92 69 51 75
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Similar Posts