skattesp?rsm?l

Statsregnskapets utgifter og inntekter, 2009

medregnet folketrygden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Harald Dahl