Revisjon

Sterk vekst og forbedring i Veidekke

15-08-2012 09:18 Veidekke ASA Omsetningen i Veidekke ?kte med 16 % i andre kvartal 2012 fra samme periode i fjor. Resultat f?r skatt endte p? 166 MNOK av en samlet omsetning p? 5,4 mrd. NOK.

– Justert for fjor?rets salgsgevinster og oppskrivninger var resultatforbedringen i andre kvartal n?r 25 % sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har ?kt aktivitet, god drift og resultatforbedringer i de fleste av v?re enheter i Skandinavia, og vi g?r ut av f?rste halv?r med en rekordh?y ordrereserve, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.
Veidekkes omsatte i andre kvartal for 5,4 mrd. NOK (4,6 mrd. NOK i 2011). Resultatet f?r skatt ble 166,0 MNOK (389,8 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 0,9 (2,4). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 15,6 mrd. NOK (13,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Veksten i Veidekke er i hovedsak organisk, supplert av noen mindre oppkj?p.
– Den organiske veksten kommer fra kontinuerlig forbedringsarbeid i de enkelte enhetene, samt fra bedret utnyttelse av felles kunnskap og kompetanse. Dette bidrar til bedrede marginer, noe tallene for andre kvartal ogs? viser. I tillegg bidrar forbedringsarbeidet til en kvalitativt styrket ordrereserve, og ser vi p? ordreinngangen, er det mange utviklede og direkte forhandlede nye prosjekter som har kommet i kvartalet. Alt i alt gir dette grunnlag for positive forventninger til utviklingen fremover, sier konsernsjef Terje Venold.

Entrepren?rvirksomhet
I Norge fortsatte omsetnings?kningen fra forrige kvartal og endte hele 22 % over samme periode i 2011, mens h?yere prosjektmargin p? nye kontrakter ga en resultatmargin p? 2,3 % (1,5 %). I Sverige og Danmark ble b?de omsetning og resultater ?rets p? niv? med andre kvartal i fjor.
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i andre kvartal utgjorde 4,2 mrd. NOK (3,7 mrd. NOK) og resultat f?r skatt endte p? 100 MNOK (73 MNOK).

Eiendomsutvikling
Det gode boligmarkedet i Norge gir h?y aktivitet og gode prosjektmarginer. I Sverige preges resultatene av et fortsatt svakt boligmarked som f?lge av ?kt usikkerhet i internasjonal ?konomi kombinert med bankenes innstramminger i l?ngivning. I de store byene i b?de Norge og Sverige bygges det fortsatt for f? boliger i forhold til befolkningsvekst og tilflytning, s? derfor er potensialet fremover stort. Antall boliger i produksjon var 1 321 ved utgangen av kvartalet (1 158). Det ble solgt til sammen 178 boliger i andre kvartal (som ?ret f?r).

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte p? 575 MNOK (377 MNOK) og resultatet f?r skatt endte p? 26 MNOK (177 MNOK). Fjor?rsresultatet inkluderer en gevinst p? 133 MNOK etter kj?pet av Bouwfonds aksjer i 2011.

Industri
H?yere aktivitet innen asfalt og veivedlikehold ga god omsetningsvekst for industrivirksomheten sammenlignet med fjor?ret. Justert for gevinster knyttet til salget av Veidekke Gjenvinning p? 124 MNOK i andre kvartal i fjor, er ogs? resultatutviklingen positiv.
Samlet omsetning i Veidekke Industri i andre kvartal ble 912 MNOK (827 MNOK), og resultatet f?r skatt ble 46 MNOK (163 MNOK).

HMS
I andre kvartal skjedde en arbeidsulykke i den norske entrepren?rvirksomheten der en person mistet livet i en fallulykke. H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) endte i andre kvartal p? 8,9 (5,7). Sykefrav?ret for de ansatte i Norge i kvartalet var 5,1 % (5,7 %), mens det i Sverige var 3,7 % (3,6 %) og i Danmark 2,6 % (2,1 %). (Alle tall er 12 mnd. rullerende).

Det vises ogs? til styrets rapport for andre kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 2. kvartal 2012 (html)

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy