b?rs

Sterkt halv?rsresultat for KLP

KLPs gode resultater fortsetter inn i 2010. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 1,5 milliarder kroner for f?rste halv?r.
Forvaltningen av livselskapets midler viser fortsatt gode resultater. F?rste halv?r ga et godt resultat for KLP til tross urolige finansmarkeder i andre kvartal. Verdijustert og bokf?rt avkastning for kollektivportef?ljen endte p? henholdsvis 2,1 og 2,2 prosent i f?rste halv?r. Oml?psobligasjoner og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen i f?rste halv?r. Gjennom andre kvartal oppn?dde KLP en verdijustert avkastning p? minus 0,1 prosent, mens den bokf?rte avkastningen endte p? 0,9 prosent.
– KLP leverer et sterkt resultat for f?rste halv?r. I lys av fallet i andre kvartal er vi godt forn?yd med den avkastning vi har oppn?dd, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
– Vi har en meget god soliditet, og store urealiserte merverdier som ogs? fremover vil komme kundene til gode, sier han.
KLP- konsernets forvaltningskapital har n? kommet opp i 263,9 milliarder kroner. Dette er en vekst siden 2. kvartal i fjor p? 20 milliarder kroner. Dette kommer i all hovedsak som f?lge vekst i KLPs forsikringsfond.
Stabil markedssituasjon
KLP opprettholder en solid markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon.
– Hittil i ?r har sju kommuner besluttet ? konkurranseutsette sin pensjonsordning og gjennomf?re anbud i ?r. Vi ser det som en anerkjennelse av v?rt arbeid at kun en av disse har sin pensjonsordning hos oss i dag, sier Thornes.
Nytt eiendomskj?p i Oslo
KLP har i andre kvartal inng?tt avtale om kj?p av det bygget Skatt ?st disponerer i Bj?rvika, med overtakelse i august. Dette utgj?r en investering i st?rrelsesorden 725 millioner kroner. I tillegg overtok KLP sitt nye hovedkontor i Bj?rvika i Oslo, som utgj?r en investering p? 1,2 milliarder kroner.
KLPs eiendomsinvesteringer utgjorde 11,4 prosent av kundenes pensjonsfond ved utgangen av f?rste halv?r. KLPs eiendomsinvesteringer har utviklet seg positivt i 2010. Dette har gitt grunnlag for en oppskriving av eiendomsverdiene med 201 millioner i andre kvartal og totalt 615 millioner kroner for halv?ret.
Vekst i kapital- og fondsforvaltning
Forvaltning p? vegne av kunder utenfor KLP-konsernet fortsetter ? vokse. 12 milliarder kroner forvaltes p? vegne av eksterne investorer og personkunder ved utgangen av f?rste halv?r. Dette er en vekst p? 22 prosent det siste ?ret. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 715 millioner kroner i f?rste halv?r.
Sterk posisjon innen skadeforsikring
KLP Skadeforsikring har beholdt en betydelig posisjon som leverand?r av skadeforsikring til kommuner og fylkeskommuner. KLP Skadeforsikring hadde i f?rste halv?r et resultat p? 12 millioner kroner. Det siste halv?ret har v?rt preget av fem store eiendomsskader, hvorav tre store skolebranner. KLP Skadeforsikring har opprettholdt en god soliditet som setter selskapet i stand til ? h?ndtere slike skader p? en god m?te.
N?kkeltall etter 2. kvartal 2010
Bokf?rt kapitalavkastning 2,2 prosent (3,0 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 2,1 prosent (3,0 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 2,9 prosent (3,0 prosent)
Premieinntekter 5,9 milliarder kroner (5,9 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP selskap 234,8milliarder kroner (205,3 milliarder kroner)
KLP Konsern 263,9 milliarder kroner
Kapitaldekning 12,2 prosent (12,6 prosent)
Solvensmargin 219 prosent (222 prosent)
Tallene i parentes er per 30.06.09
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Finansdirekt?r Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 263,9 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Rune Falstad   #Source Millistream