Finans

Sterkt kvartal og gode resultater i Kongsberg Gruppen

Forbedret 2009 avsluttet med solide resultater i fjerde kvartal

(Oslo 19.02.2010) Driftsresultat (EBIT) f?r verdijustering av biomasse var
218,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2009, og avslutter et ?r med kraftig
forbedring i driftsresultater. B?de fôr- og oppdrettsvirksomheten har levert
solide resultater basert p? effektiv og god drift. Netto renteb?rende gjeld er
redusert med 447,8 millioner kroner i kvartalet til 1 809,8 millioner kroner.
Styret foresl?r et utbytte p? 1,50 kroner per aksje.

Cermaq presenterte et sterkt resultat for fjerde kvartal med et driftsresultat
f?r verdijustering av biomasse p? 218,1 millioner kroner, sammenliknet med et
underskudd p? 59,7 millioner kroner samme kvartal forrige ?r. Forbedret drift og
fortsatt h?ye markedspriser for laks er de viktigste ?rsakene.

– Vi ser n? resultatene av tiltakene vi har fokusert p? og Cermaq er
godt posisjonert for ytterligere forbedringer i 2010 sier Geir Isaksen,
konsernsjef i Cermaq

Mainstream leverte et solid driftsresultat (EBIT) f?r verdijustering av
biomasse, og resultatene var spesielt gode i Norge og i Chile. De biologiske
resultatene i Chile er gode til tross for at volumene av atlantisk laks er lave
og vil bli ytterligere redusert innev?rende ?r. Tiltakene for ? styrke den
sanit?re situasjonen b?de i ferskvann og i sj?en samt andre driftsmessige
forbedringstiltak, har vist seg ? v?re effektive p? de nye smoltgenerasjonene.
Det har v?rt betydelig vekst i norsk oppdrett i kvartalet, der Nordland har
fortsatt ? levere sterke resultater og Finnmark har oppn?dd betydelige
forbedringer i forhold til tidligere perioder. ?kte produksjonskostnader for
enkelte grupper av fisk svekket resultatet i Canada i kvartalet, mens Skottland
oppn?dde forbedrede resultater. H?ye laksepriser og stabil ettersp?rsel har
bidratt til gode marginer.

– Oppdrettsvirksomheten i Chile bygges opp i tr?d med hva vi har
planlagt, og Cermaq vil fortsette ? investere der og ogs? i Norge for ? styrke
den geografiske balansen i v?r produksjon, sier Geir Isaksen

EWOS styrket resultatet i kvartalet til tross for en svak nedgang i globale
volumer sammenliknet med forrige ?r. Mens volumene i Chile gikk betydelig ned,
?kte volumene i alle andre regioner og spesielt i Norge oppn?dde EWOS betydelig
vekst. EWOS har utviklet en fremragende portef?lje som har blitt positivt
mottatt i markedet. God kostnadskontroll og en bedret markedsposisjon har ogs?
bidratt til ?kt l?nnsomhet.

– EWOS forbedrer sin anerkjente portef?lje av effektive og
differensierte produkter ytterligere, og vi anser dette som en viktig
suksessfaktor for v?r posisjon i markedet, sier Geir Isaksen

Cermaq oppn?dde en sterk kontantstr?m i fjerde kvartal grunnet bedret
driftsresultat og lavere arbeidskapital som f?lge av reduksjoner i varelager og
utest?ende fordringer. Netto renteb?rende gjeld ble redusert med 447,8 millioner
kroner i kvartalet til 1 809,8 millioner kroner ved utgangen av 2009.

– Cermaq har stor finansiell fleksibilitet som gir grunnlag for l?nnsom
vekst, konkluderer Geir Isaksen

For ytterligere informasjon – vennligst kontakt:
Geir Isaksen, CEO, tel: + 47 23 68 50 10, mobil: +47 91 34 82 81
Tore Valderhaug, CFO, tel: + 47 23 68 50 38, mobil: + 47 99 56 09 25
Om Cermaq

Cermaq -gruppen er et internasjonalt konsern med virksomhet innenfor
fiskeoppdrett, produksjon av fiskefôr og forskning innen havbruk. Cermaq
opererer i dag i Norge, Chile, Canada og Skottland, som er de fire viktigste
regionene for oppdrett av laks og ?rret. Konsernet er gjennom datterselskapet
EWOS-gruppen verdens nest st?rste produsent av fiskefôr til laks og ?rret.
Datterselskapet Mainstream-gruppen er blant verdens st?rste oppdrettere av laks
og ?rret. Konsernet hadde i 2009 en omsetning p? ca 9 milliarder kroner og har
ca. 3 300 ansatte. Cermaq er notert p? Oslo B?rs med ticker CEQ

http://www.cermaq.no”>www.cermaq.nohttp://<http://www.cermaq.no/>”><http://www.cermaq.no/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385994]

4 kvartal 2009: http://
Resultatpresentasjon 4 kvartal: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy