Finans

Sterkt resultat for If

For Veidekke ble det et godt fjerde kvartal med et resultat p? 212 MNOK, mens ?rsresultatet for 2009 ble 523 MNOK.

– V?r entrepren?rvirksomhet klarte ? opprettholde gode marginer til tross for vesentlig lavere omsetning, og ordrereserven ?kte mot slutten av ?ret. Boligproduksjonen og boligsalget tok seg opp i fjerde kvartal, s? vi er meget tilfreds med resultatene b?de for fjerde kvartal og for hele 2009, sier konsernsjef Terje R. Venold.
Veidekkes omsetning i 2009 var p? 15 558 MNOK (19 395 MNOK i 2008). Driftsresultatet ble 495 MNOK (796 MNOK), mens resultatet f?r skatt ble 523 MNOK (816 MNOK). Resultatet pr. aksje ble kr 3,- (kr 4,50), og styret foresl?r et utbytte p? kr 2,50 pr. aksje (kr 2,50 ogs? i 2008). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet var ved ?rsskiftet 12,3 mrd. NOK (10,6 mrd NOK).
Fra finanskrise til lavkonjunktur

– Resultatene etter fjerde kvartal viser at Veidekke har kommet relativt trygt gjennom finanskrisen. Konsernet har en sterk finansiell stilling med en positiv renteb?rende posisjon p? 101 MNOK, og egenkapitalen er styrket med 2,8 poeng til 26,4 %. Vi ser videre at ordrereserven og boligsalget ?ker. V?re interne forbedrings­prosesser gir uttelling, og vi har opprettholdt kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Jeg mener derfor at Veidekke er godt rustet for 2010, som nok ogs? blir et krevende ?r, fastsl?r konsernsjef Venold.
– Det jeg er minst tilfreds med fra 2009 er skadeutviklingen og et fortsatt h?yt sykefrav?r i Norge. Med 3 d?dsfall p? v?re arbeidsplasser og stigende H-verdi m? HMS fremover st? ?verst p? alles agenda, sier Venold videre. Et godt og trygt arbeidsmilj? er en av de viktigste forutsetninger for l?nnsom og god vekst.

Entrepren?rvirksomhet
Til tross for et utfordrende marked oppn?dde Veidekkes samlede entrepren?rvirksomhet gode resultater som f?lge av god drift og gunstig kostnadsutvikling i leverand?rmarkedet. Igjen er det entrepren?rvirksomheten i Norge som er hovedmotoren, men ogs? i Danmark og store deler av Sverige n?r entrepren?rvirksomheten meget respektable marginer. I Sverige er det spesielt i Göteborgsregionen markedet er vanskeligst og resultatene svakest. Ordrereserven ved ?rets utgang ?kte i Norge med 30 % og i Sverige med 29 % (i lokal valuta), mens den i Danmark gikk noe tilbake grunnet et meget vanskelig marked.
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten ble i fjerde kvartal 3 225 MNOK (3 833 MNOK) og resultatet 223 MNOK (266 MNOK). Resultatmarginen endte p? 6,9 % (som ?ret f?r). For ?ret 2009 ble omsetningen 12 095 MNOK (15 534 MNOK) og resultat ble 606 MNOK (774 MNOK).

Eiendomsutvikling
Fjerde kvartal ble preget av ?kende salg og igangsetting av nye prosjekter. Selv om det er langt igjen til aktivitetsniv?et f?r finanskrisen, er tendensen positiv. I fjerde kvartal ble det solgt 91 boliger i Norge og det samme antallet i Sverige, mens det i hele 2008 ble solgt hhv. 41 boliger i Norge og 86 i Sverige.

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte p? 227 MNOK (220 MNOK) og resultatet endte p? -26 MNOK (17 MNOK). For hele 2009 endte omsetningen p? 711 MNOK (1 402 MNOK) og resultatet p? – 74 MNOK (19 MNOK).

Industri
Etter mange utfordringer gjennom 2009 avsluttet industrivirksomheten ?ret p? en tilfredsstillende m?te. Mye forbedringsarbeid er gjennomf?rt i l?pet av ?ret, og forlenget asfaltproduksjon som f?lge av gode v?rforhold gav volumvekst og bedret inntjening.

Samlet omsetning for Veidekke Industri ble i fjerde kvartal 755 MNOK (719 MNOK), og resultatet ble 8,6 MNOK (-29 MNOK). For ?ret 2009 ble omsetningen 2 968 MNOK (3 293 MNOK), mens resultatet ble 7 MNOK (68 MNOK). Nedgangen i omsetning kommer av at rive- og maskinentrepren?rvirksom­heten er overf?rt til Veidekke Entrepren?r.

HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge var 5,7 % (5,3 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefrav?ret 3,1 % (3,0 %), og i Danmark 2,4 % (2,2 %). H-verdien (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,7 (4,5) pr. fjerde kvartal.

Det vises ogs? til styrets rapport for fjerde kvartal 2009 som er vedlagt denne pressemelding.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]
Se ogs?:
http://www.veidekke.no/rapporter/2009/kvartal/4/veidekke_i_4_kvartal09/

VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entrepren?r og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning p? 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert p? Oslo B?rs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og n?ringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold, samt innsamling og gjenvinning av avfall.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts