Offentlig ?konomi

St? kurs i urolig marked

Til tross for urolige finansmarkeder kan KLP vise til gode resultater. Samlet finansavkastning endte p? 9,9 milliarder kroner og selskapet g?r inn i 2012 med solide buffere.
Verdijustert og bokf?rt avkastning hittil i ?r er henholdsvis 3,2 og 4,5 prosent gir grunnlag for ? styrke tilleggsavsetninger med 2,1 milliarder kroner og overf?re 1,5 milliarder kroner til kundenes premiefond. Oml?psobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den positive avkastningen i 2011.
– Vi har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Dette gir oss et veldig godt utgangspunkt fremover, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
– Usikkerheten i den internasjonale ?konomien bidro til urolige og svake finansmarkeder. I fjerde kvartal var imidlertid utviklingen mer positiv, og ga KLP en relativt god avkastning. Dette er vi forn?yd med, gitt den uro som har preget markedene, sier Thornes.
God soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde KLP en total soliditetskapital p? 36,2 milliarder kroner som tilsvarer 16,0 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er ogs? sterk i forhold til myndighetenes krav. KLP hadde ved utgangen av 2011 et kursreguleringsfond p? 5,0 milliarder kroner.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av 2011 en forvaltningskapital p? 291,8 milliarder kroner, mens livselskapet hadde en forvaltningskapital p? 261,7 milliarder kroner. KLPs forsikringsfond har det siste ?ret vokst med over 17 milliarder kroner.
31. desember 2011 kom Finansdepartementet med h?ringsnotat hvor det foresl?s ? begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak. Regelverket som foresl?s bidrar til at skattereglene blir mindre gunstige, men ventes i overskuelig fremtid ikke ? inneb?re store konsekvenser for KLP.
Vant sju av ?tte anbud
KLP oppn?dde i 2011 det beste flytteresultat siden konkurransen p? det kommunale markedet ble intensivert p? midten av nittitallet. Av ?tte ordninger p? anbud valgte syv KLP. Ingen kommune forlot KLP. Dette betyr netto tilflytting av kundemidler i st?rrelsesordenen 1,4 milliarder kroner fra ?rsskiftet.
– Dette tar vi som et signal p? at KLP vurderes som en meget konkurransedyktig pensjonsleverand?r, og at KLP opprettholder posisjon som den markedsledende tilbyder av offentlig tjenestepensjon i kommunemarkedet, sier Sverre Thornes.
Godt fjerde kvartal
Isolert sett ga fjerde kvartal et meget godt resultat. I fjerde kvartal 2010 oppn?dde KLP en verdijustert avkastning p? 2,1 prosent og en bokf?rt avkastning p? 0,8 prosent.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal p? www.klp.no

N?kkeltall 2011 2010
Bokf?rt kapitalavkastning 4,5 prosent 5,1 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 3,2 prosent 7,5 prosent
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 3,9 prosent 7,4 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 21,8 20,3
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 10,0 8,7
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 291,8 271,7
Kapitaldekning 11,5 prosent 12,0 prosent
Solvensmargin 243,6 prosent 230 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 291,8 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Chief Marketing Officer   #Marketing Retail Manager