valutasp?rsm?l

Stor ?kning i omsetningen i Goodtech

9 (22) MNOK Ordrereserve 1 097 (251) MNOK Antall ansatte 1378 (352) 2. kvartal 2011 Driftsinntekter 535 (175) MNOK Driftsresultat 17 (19) MNOK Resultat f?r

9 (22) MNOK
Ordrereserve 1 097 (251) MNOK
Antall ansatte 1378 (352)
2. kvartal 2011
Driftsinntekter 535 (175) MNOK
Driftsresultat 17 (19) MNOK
Resultat f?r skatt 4

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy