Offentlig ?konomi

Store endringer legger nytt grunnlag for Finanshuset Acta

a8

Driftsresultat p? minus 104 millioner kroner i fjerde kvartal, og minus 71 millioner kroner for hele 2011
Engangskostnader og nedskrivninger p? 98 millioner kroner i kvartalet, hvorav 88 millioner kroner ikke p?virker kontanter i kvartalet
Sterk balanse med en kontantbeholdning p? 305 millioner kroner
Konsernets ordin?re drift var l?nnsom for 2011 som helhet med 28 millioner kroner, men inntjeningen ble sterkt p?virket av engangskostnader i fjerde kvartal
Konsernsjefen fratrer
Selv om de ?konomiske resultatene ikke er tilfredsstillende, er vi glade for at Actakonsernets ordin?re drift igjen begynte ? n?rme seg akseptabel l?nnsomhet i l?pet av 2011. Driftsresultat for hele ?ret endte p? 28 millioner kroner, justert for engangskostnader p? 98 millioner kroner relatert til avsetninger, nedskrivninger og utgifter. Avsetninger for reorganisering av de norske og svenske virksomhetene vil bli gjort i f?rste kvartal 2012 med rundt 30 til 40 millioner kroner. Den p?g?ende reorganiseringen av Actakonsernet vil medf?re en konsolidering av konsernets eiendeler.
Reorganiseringen ble fremskyndet av Finanstilsynets varsel om mulig tilbakekalling av Acta Asset Managements tillatelse til ? drive den n?v?rende virksomheten. Styret i Acta Asset Management har forst?else for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med, og tar den p? st?rste alvor. Dog er styret p? enkelte punkter uenig i tilsynets faktaforst?else og juridiske vurderinger. Dette vil bli adressert i et svarbrev til Finanstilsynet.
Actakonsernets strategiske fokus p? ? ?ke andelen faste inntekter har bidratt sterkt til regnskapstallene. Faste inntekter endte p? rekordh?ye 93 millioner kroner i kvartalet og 359 millioner kroner for ?ret, en ?kning p? 22 prosent sammenlignet med tallet for hele 2010. Transaksjonsinntekter for fjerde kvartal endte p? 32 millioner kroner, og 130 millioner kroner for ?ret, omtrent det samme niv?et som foreg?ende ?r.
Det siste kvartalet preges imidlertid av engangseffekter, avsetninger og nedskrivninger, prim?rt knyttet til strategiske prosjekter og ?kte avsetninger for ? m?te potensielle fremtidige kundekrav, inkludert juridiske kostnader. Som en del av reorganiseringen, leverte selskapet Acta Kapitalforvaltning inn sin lisens for ? yte investeringstjenester i fjerde kvartal 2011 og er ikke lenger et verdipapirforetak. Selskapet blir n? vurdert som ikke-videref?rt virksomhet i henhold til selskapets regnskapsprinsipper, mens det medf?rer avsetninger p? 64 millioner kroner i konsernets regnskap.
Styret i Acta Holding har akseptert fratredelsen til konsernsjef Geir Inge Solberg. Dette f?lger etter fratredelsen til administrerende direkt?r i Acta Asset Management. Styret i Acta Holding har vedtatt ? konstituere Christian Tunge som konsernsjef inntil en permanent konsernsjef er p? plass. Han vil bli st?ttet av Alfred Ydsteb? som aktiv styreleder, i tillegg til Morten Bj?rnsen, som vil v?re styreleder i de to datterselskapene Acta Finans AB og Acta Markets AS. Fremover vil Actakonsernets virksomhet i Norge bli organisering i Acta Markets, som vil ?ke sin aktivitet og bemanning betydelig. Acta Markets vil skape et fullverdig verdipapirforetak med h?ykompetente ansatte innen investeringsr?dgivning, investeringsbankvirksomhet og meglertjenester.
Driften i Sverige vil, som f?r, h?ndteres av Acta Finans. B?de det norske og det svenske selskapet vil forandre navn for ? reflektere forandringene som n? gj?res i tjenestekonseptene. Disse selskapene vil i ?kende grad fokusere p? personlige r?dgivningstjenester av st?rre kunder, noe som vil gj?re det lettere ? drive virksomheten i tr?d med v?re og omverdenens h?ye krav til kvalitet. Samtidig vil vi h?ndtere alle n?v?rende kunder p? en god m?te, blant annet gjennom etablering av nye investeringssentre. Nye og enklere konsepter vil bli lansert for ? yte service til alle v?re kunder, ogs? de mindre kundene, p? en m?te som vil v?re mer effektiv enn i dag. Den foresl?tte l?sningen vil etter Actas mening v?re til beste for alle v?re kunder.
De strategiske endringene fokuserer p? l?nnsom vekst. Konsernet vil redusere sine ?rlige kostnader med rundt 120 millioner kroner fra tredje kvartal gjennom en kombinasjon av personalrelaterte og ikke-personalrelaterte tiltak.
Selv om vi venter at kundemidler under forvaltning vil reduseres noe, vil fokuset p? st?rre kunder og p? ? ta en st?rre del av verdikjeden bidra til ?kte resultatmarginer samtidig som regulatorisk risiko blir redusert.
Fullstendig del?rsrapport og presentasjon p? engelsk finnes p? www.acta.no (http://www.acta.no) og er ogs? vedlagt b?rsmeldingen p? www.newsweb.no.

Alfred Ydsteb?, Styreleder
For kommentarer kontakt:
Alfred Ydsteb?, styrets leder – tlf. 908 32 828
J?rgen Riiser, informasjonsr?dgiver – tlf. 934 89 566

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy