Offentlig ?konomi

Syv av ti arbeidstakere har innskuddspensjon

Innskuddbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor omfatter n? langt flere arbeidstakere i Norge enn ytelsesbaserte ordninger. Det sl?r Fafo fast i en rapport som tar for seg utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet i Norge.

Fafo-rapporten ” Tjenestepensjoner i endring” tar for seg utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge fra 2001 og de viktigste endringene frem til 2011. Innskuddspensjon etter skatteloven ble introdusert i 2001, og som et ledd i pensjonsreformen ble obligatorisk tjenestepensjon innf?rt i 2006. Mange foretak har omdannet ytelsespensjonsordning til innskuddsordninger, blant annet for ? f? mer forutsigbare kostnader.

Under presenterer vi noen hovedtall fra rapporten, som gir en god oversikt over situasjonen i dagens tjenestepensjonsmarked. Tallene er fra 2010.

Hvor mange har tjenestepensjon?
Ved utgangen av 2010 var tallene slik:
Om lag 2 130 000 arbeidstakere hadde en tjenestepensjonsordning. Av disse var 1 313 000 av disse var arbeidstakere i privat sektor.
71 prosent av arbeidstakere med privat tjenestepensjon hadde en innskuddsordning, mens 29 prosent haddeytelsespensjon.
Hvor h?ye innskuddsatser har bedriftene valgt?
Bedrifter med innskuddsordninger m? ha en innskuddssats som minst tilsvarer 2 prosent av l?nn. Det er betydelige variasjoner mellom innskuddsordningen n?r det gjelder innskuddssatser. Maksimalt innskudd er 8 prosent av l?nn mellom 6 og 12 G, og 5 prosent av l?nn mellom 1 og 6 G.
Klart flest bedrifter – 70 prosent – har valgt en innskuddsordning som tilsvarer minimumskravet 2 prosent.
Kun 6,5 prosent av foretakene har valgt maksimalt innskudd.
Trenden er at innskuddsniv?ene er p? vei oppover. Tallene i rapporten bekrefter at det er de st?rste bedriftene som i st?rst grad har de h?yeste innskuddniv?ene.

En klar majoritet av innskuddsordningene – 89,4 prosent – har individuelt investeringsvalg, det vil si at arbeidstaker selv velger hvordan pensjonsmidlene skal forvaltes.

Hvor h?ye ytelsesniv?er er vanlig?
Det er ogs? variasjoner i ytelsesordningenes sjener?sitet, men den mest vanlige ordningen er 66 prosent av sluttl?nn eller h?yere (54 prosent av ordningene). Finansn?ringen har h?yest ytelsesniv?, mens handel og hotell-/restaurantbransjen har de laveste niv?ene.

Hvor mange har supplerende forsikringsdekninger?
I ytelsesordningene har det v?rt vanlig ? inkludere b?de uf?repensjon og etterlatte/barnepensjon som supplerende forsikringsdekninger, mens dette ikke er tilfellet i innskuddspensjonsordninger. Uf?repensjon sikrer arbeidstakere som blir arbeidsuf?re en pensjon som kommer i tillegg til utbetalingene fra folketrygden, og gir en viktig trygghet for den enkelte.
Hele 95 prosent av medlemmer i ytelsesordninger hadde uf?repensjon, og 3 av 4 hadde ektefelle- og barnepensjon.
Kun 37 prosent av arbeidstakere med innskuddspensjon hadde tilknyttet uf?redekning.
– En naturlig forklaring p? at relativt f?rre av bedriftene med innskuddspensjon har supplerende forsikringsdekninger, er at hoveddelen av bedrifter med innskuddspensjon etablerte slike ordninger da tjenestepensjon ble obligatorisk i 2006. De fleste av disse bedriftene valgte en minimumsordning (2 prosent) uten supplerende dekninger. Bedrifter som har g?tt over fra ytelsesordninger til innskuddspensjon, videref?rer som regel de supplerende forsikringsdekningene p? omtrent samme niv?, forteller Odd Arild Grefstad, adm. dir.for Storebrand Livsforsikring AS.

Les hele Fafo-rapporten her

Hva b?r din bedrift velge?
En god pensjonsordning med sparing og dekninger utover minimumskravet, vurderes ofte som det viktigste ansattegodet etter l?nn. For bedriften kan en god pensjonsordning v?re viktig for ? kunne tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne.

– Hvilken tjenestepensjonsordning en bedrift velger for sine ansatte er ofte avhengig av hva som regnes som vanlig innenfor bransjen bedriften er en del av. Med over 20 000 bedriftskunder har vi god innsikt i de nye trendene p? pensjonsomr?det, og hvilke l?sninger som er vanlig i ulike bransjer, sier Grefstad.

Les mer om Storebrands r?d og anbefalinger om pensjons- og forsikringsordninger for bedrifter i privat sektorOm Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emma Elisabeth Vennesland   #Sampo Plc   #TV