DK

TDC holder kursen i udfordrende marked

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en oms?tning i 1. kvartal p? DKK 4.103 mio., svarende til en fremgang p? 7% i forhold til samme periode sidste ?r. Stigningen kan henf?res til en positiv udvikling for alle hovedprodukter. Resultat af prim?r drift steg med 4% til DKK 1.305 mio. svarende til en EBIT-margin p? 31,8%.
Forts?t solid v?kst for hovedprodukterne Cipralex?, Ebixa? og Azilect? med en oms?tningsfremgang p? henholdsvis 6%, 12% og 15%.
Oms?tningen af Xenazine? udgjorde DKK 208 mio., svarende til en stigning p? 74%.
Salget af Sabril? steg med 123% til DKK 75 mio.
Driftsresultat f?r afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 1.540 mio., svarende til en stigning p? 4% og en EBITDA-margin p? 37,5%.
Nettoresultatet var DKK 930 mio., svarende til en indtjening pr. aktie p? DKK 4,74.
Med det solide resultat for 1. kvartal er Lundbeck p? vej til at indfri sine resultatforventninger til 2011.
Oms?tningsfordeling1. kvartal 20111. kvartal 2010 V?kstDKK mio.DKK mio.V?ksti lokalvalutaCipralex?1.5371.4546%3%Lexapro?7417272%8%Ebixa?68761112%11%Azilect?27824015%15%Xenazine?20811974%71%Sabril?7534123%120% Europa2.0561.9824%2%USA1.1311.0448%12%Internationale Markeder87773419%14% Samlet oms?tning4.1033.8497%6%

Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med del?rsrapporten:
“Det har v?ret et fornuftigt 1. kvartal, og flere positive begivenheder i vores pipeline har forbedret vores langsigtede udsigter. I starten af kvartalet blev vores ans?gning om registrering af OnfiTM i USA godkendt af FDA, og for nylig blev Lexapro? godkendt til markedsf?ring i Japan, hvilket har banet vej for en lancering i 2. halv?r. Vi ser frem til at kunne tilbyde denne behandlingsmulighed i Japan.”

Hoved- og n?gletal
201120102010 1. kvt.1. kvt.Hel?r Hovedtal (DKK mio.) Oms?tning 4.103 3.849 14.765

Driftsresultat f?r afskrivninger (EBITDA)

1.540

1.478

4.393Resultat af prim?r drift (EBIT) 1.305 1.254 3.357Finansielle poster, netto (38) (11) (68)Resultat f?r skat 1.267 1.243 3.289Skat 337 298 823Periodens resultat 930 945 2.466 Egenkapital 11.040 9.977 11.122Aktiver 18.572 16.874 18.005 Pengestr?mme fra drifts- og investeringsaktivitet 117 864 2.462Investeringer i materielle aktiver, brutto 77 38 383 N?gletal EBITDA-margin (%)1 37,5 38,4 29,8EBIT-margin (%)1 31,8 32,6 22,7Afkastningsgrad (%) 10,3 11,1 27,6Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af nettooms?tning 15,4 16,3 20,6Egenkapitalforrentning (%)1 8,4 10,1 24,8Egenkapitalandel (%)1 59,4 59,1 61,8Arbejdende kapital (DKK mio.) 12.957 11.945 13.039 Aktiedata Antal aktier til beregning af resultat pr. aktie (EPS) (mio.) 196,1 196,1 196,1Antal aktier til beregning af udvandet resultat pr. aktie (DEPS) (mio.) 196,1 196,1 196,1Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)1) 4,74 4,82 12,58Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) (DKK)1 4,74 4,82 12,58Cashflow pr. aktie (DKK)1) 4,13 4,67 16,65Indre v?rdi pr. aktie (DKK)1 56,31 50,87 56,71Markedsv?rdi (DKK mio.) 23.926 20.377 20.788B?rskurs, ultimo perioden (DKK) 122,00 103,90 106,00 ?vrige Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte) 5.715 5.708 5.644
1) Beregning af n?gletal f?lger Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og n?gletal 2010”.

LedelsesberetningLundbecks udviklingsportef?lje
Lundbeck udvikler en r?kke nye og lovende l?gemidler til behandling af hjernesygdomme. Udviklingsprojekterne er rettet mod omr?der, hvor Lundbeck i dag er aktiv p? markedet, herunder depression, angst og andre psykiatriske lidelser, samt nye omr?der som f.eks. slagtilf?lde og alkoholafh?ngighed. Lundbecks pipeline best?r i ?jeblikket af:Ét l?gemiddelstof under regulatorisk proces
Fem stoffer i klinisk fase III
Fire stoffer i klinisk fase II
Tre stoffer i klinisk fase I
Syv af stofferne i Lundbecks pipeline har vist klinisk “proof of concept”. Udviklingen i selskabets pipeline er opsummeret nedenfor.
Registreringsans?gning hos sundhedsmyndighederne

I marts accepterede de amerikanske sundhedsmyndigheder at gennemg? en registreringsans?gning (New Drug Application – NDA) for fors?gsl?gemidlet OnfiTM
(clobazam) som supplerende behandling af anfald i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) for patienter p? 2 ?r og derover. Ans?gningen fik tildelt en standard gennemgang, og der forventes en tilbagemelding (“action letter”) i 4. kvartal 2011.
I april opn?ede Lundbecks samarbejdspartner Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (Mochida) godkendelse af escitalopram 10 mg (Lexapro?) fra det japanske ministerium for sundhed, arbejde og velf?rd (MHLW). Mochida og selskabets partner Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Mitsubishi Tanabe) vil i f?llesskab markedsf?re produktet, og Yoshitomiyakuhin Corporation, et datterselskab af Mitsubishi Tanabe, vil tage del i promoveringen af produktet. Tidsplanen for lanceringen af Lexapro? vil blive offentliggjort, n?r produktet er opf?rt p? prislisten fra National Health Insurance.
Klinisk fase III
I de fire yderligere fase III studier med Lu AA21004 til behandling af depression rekrutteres der fortsat patienter i henhold til planen. Studierne er baseret p? de kliniske data, som er indsamlet indtil nu, som viser positive resultater vedr?rende den potentielle behandlingseffekt og tolerabilitetsprofil for Lu AA21004.
To ud af tre studier er gennemf?rt i det kliniske fase III program med nalmefen til behandling af alkoholafh?ngighed. Der vil blive rapporteret resultater fra det tredje studie i 2. kvartal 2011, og en registreringsans?gning forventes indsendt i 2. halv?r, hvis det sidste pivotale effektstudie afsluttes succesfuldt.
De kliniske fase III studier med desmoteplase til behandling af isk?misk slagtilf?lde, DIAS-3 og DIAS-4, oplever en langsom patientrekruttering, og der foretages en r?kke tiltag for at fremskynde rekrutteringen.
Pivotalprogrammet med zicronapin er p?begyndt. Det f?rste studie i programmet fokuserer p? skizofreni, og forventes at indrullere 160 patienter. Det pivotale program forventes at omfatte flere fase III studier for yderligere at unders?ge stoffets risk-benefit profil.
Klinisk fase II
Lu AA24493 er i klinisk fase II til behandling af Friedreichs ataksi og i klinisk fase I til behandling af isk?misk slagtilf?lde. Der forventes offentliggjort data fra igangv?rende studier i begge programmer i 1. halv?r 2011.
Klinisk fase I
I marts indledte Lundbeck kliniske fase I studier med Lu AF11167 for at unders?ge l?gemiddelstoffets sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetiske profil i mennesker. Lu AF11167 er et nyt l?gemiddelstof, der h?mmer et fosfodiesteraseenzym, der prim?rt er udtrykt i hjernen, og som er relevant for s?vel et antal neurologiske som psykiatriske sygdomme hos mennesker.
Resultatforventninger og fremadrettede udsagn
Resultatforventninger til 2011
Lundbeck fastholder resultatforventningerne til 2011. Lundbeck forventer en oms?tning p? DKK 15,3-15,8 mia., EBITDA p? DKK 4,3-4,6 mia. og EBIT p? DKK 3,3-3,6 mia. ?rets resultat for 2011 forventes at udg?re DKK 2,3-2,6 mia.

Resultatforventninger til 20112010
faktisk
DKK mio.2011
forventning
DKK mia.Oms?tning14.76515,3-15,8EBITDA4.3934,3-4,6EBIT3.3573,3-3,6?rets resultat2.4662,3-2,6Effektiv skatteprocent25,0%26-28%Udtalelser om fremtidige forhold
Fremadrettede udsagn (‘forward-looking statements’) omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedr?rende begivenheder s?som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og ?konomiske resultater. Fremadrettede udsagn er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og un?jagtige antagelser. De faktiske resultater kan afvige fra de forventede resultater. Faktorer, der kan p?virke fremtidige resultater, er blandt andet ?ndringer i renter og valutakurser, en forsinkelse i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller markedsdrevne prisneds?ttelser p? Lundbecks produkter, lancering af e konkurrerende produkt, Lundbecks evne til at markedsf?re s?vel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ?ndring af tilskudsregler og statslige love og fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger.
Oms?tning
Kvartalets samlede oms?tning udgjorde DKK 4.103 mio. svarende til en stigning p? 7% i forhold til samme kvartal sidste ?r.
Samlet oms?tning1. kvartal 20111. kvartal 2010 V?kst4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?ksti lokalvalutaDKK mio.Cipralex?1.5371.4546%3%1.456Lexapro?7417272%8%520Ebixa?68761112%11%585Azilect?27824015%15%271Xenazine?20811974%71%172Sabril?7534123%120%56Andre l?gemidler538575(6%)(9%)415Anden oms?tning3989(56%)(56%)55Samlet oms?tning4.1033.8497%6%3.530
Oms?tningen af Cipralex? (escitalopram) til behandling af affektive lidelser steg til DKK 1.537 mio., svarende til en v?kst p? 6% eller 3% i lokalvaluta. Oms?tningen af Lexapro? (escitalopram) markedsf?rt i USA af Forest Laboratories, Inc. (Forest), udgjorde DKK 741 mio. i kvartalet. Dette var en stigning p? 2%, eller 8% i lokalvaluta, i forhold til samme periode sidste ?r. Stigningen kunne henf?res til en stigning i Forests varebeholdninger i kvartalet.
Ebixa? (memantin) til symptombehandling af Alzheimers sygdom omsatte i 1. kvartal for DKK 687 mio., en fremgang p? 12% i forhold til samme periode sidste ?r. Denne fremgang svarer til v?kst p? 11% m?lt i lokalvaluta. Lundbeck har markedsf?ringsrettighederne til Ebixa? i det meste af verden, med undtagelse af Japan og USA.
Salget af Azilect? (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom udgjorde DKK 278 mio., svarende til en fremgang p? 15% i forhold til 1. kvartal 2010. Lundbeck har de kommercielle rettigheder til Azilect? i Europa (f?lles markedsf?ring med Teva Pharmaceutical Industries Inc. i Frankrig, Tyskland og England) samt i nogle lande uden for Europa, herunder seks asiatiske lande.
Xenazine? [1] (tetrabenazin) til behandling af chorea i forbindelse med Huntingtons sygdom omsatte for DKK 208 mio. i 1. kvartal, svarende til en stigning p? 74%, eller 71% i lokalvaluta, i forhold til samme periode sidste ?r. Xenazine? blev lanceret i USA i november 2008.
Sabril? (vigabatrin) til behandling af refrakt?re komplekse partielle spasmer og infantile spasmer (IS) omsatte for DKK 75 mio. i 1. kvartal, svarende til en stigning p? 123%, eller 120% i lokal valuta, i forhold til 1. kvartal 2010. Sabril? blev lanceret i USA i september 2009.
Andre l?gemidler, som omfatter resten af Lundbecks produkter, oplevede en oms?tningsnedgang p? 6% til DKK 538 mio. Dette skyldtes prim?rt en forventet oms?tningsnedgang p? Lundbeck Inc.’s ?ldre produkter.
Anden oms?tning udgjorde DKK 39 mio. mod DKK 89 mio. i samme periode ?ret f?r.Europa
Oms?tningen i 1. kvartal i Europa steg med 4% i forhold til samme kvartal ?ret f?r. Stigningen kunne henf?res til fortsat salgsv?kst for Ebixa? og Azilect?.
Oms?tning Europa1. kvartal 20111. kvartal 2010 V?kst4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?ksti lokalvalutaDKK mio.Cipralex?9911.007(2%)(3%)984Ebixa?57451412%11%501Azilect?25421816%16%245Andre l?gemidler237243(2%)(4%)211Samlet oms?tning2.0561.9824%2%1.941
Cipralex? omsatte i 1. kvartal for DKK 991 mio. i Europa, og produktet vinder fortsat markedsandele og styrker sin f?rende position i de fleste lande i Europa. Oms?tningen faldt imidlertid med 2% i forhold til 1. kvartal sidste ?r som f?lge af lanceringen af generisk escitalopram i Spanien, Norge og Finland i 2010 samt de prisneds?ttelser og sundhedsreformer, der blev implementeret i visse lande sidste ?r. Cipralex?havde ved udgangen af februar 2011 en markedsandel af det samlede europ?iske marked for antidepressive l?gemidler p? 20,4% m?lt i v?rdi, set i forhold til en markedsandel p? 20,2% p? samme tidspunkt sidste ?r.
Oms?tningen af Ebixa? steg til DKK 574 mio. i kvartalet. Produktet havde ved udgangen af februar 2011 en andel af det europ?iske Alzheimers marked p? 19,2% m?lt i v?rdi, sammenlignet med en markedsandel p? 17,2% p? samme tidspunkt i 2010. Italien oplever fortsat h?j v?kst som f?lge af tilskudsberettigelsen, der blev modtaget i 2009, samt lanceringen i landet af en formulering med dosis én gang dagligt. I februar 2011 havde Ebixa? en markedsandel i Italien p? 29,4% i forhold til 21,2% et ?r tidligere. Oms?tningen af Ebixa? var negativt p?virket af sundhedsreformer i Gr?kenland og prisreformer i Spanien, som ikke havde fundet sted i 1. kvartal 2010. Den aktive substans i Ebixa?, memantin, er det n?stmest udskrevne l?gemiddel i Europa til behandling af Alzheimers sygdom.
Oms?tningen af Azilect? udgjorde DKK 254 mio. i 1. kvartal, hvilket var en stigning p? 16% i forhold til 1. kvartal 2010. Azilect? har nu en markedsandel m?lt i v?rdi p? 11,5% af det samlede europ?iske marked for l?gemidler til behandling af Parkinsons sygdom (februar 2011). Dette skal ses i forhold til en andel p? 8,7% p? samme tidspunkt i 2010. Azilect? vinder fortsat markedsandele i Europa, da produktet i stigende grad opfattes som et effektivt l?gemiddel, der er let at tage. Tilskudsberettigelsen af Azilect? i Frankrig sidste ?r underst?tter fortsat salget. Ved udgangen af februar m?ned havde Azilect? opn?et en markedsandel i Frankrig p? 14,3%. Prisreformen i Spanien havde en vis negativ indvirkning p? salget.
Oms?tningen fra Andre l?gemidler udgjorde DKK 237 mio. svarende til et fald p? 2% i forhold til sidste ?r. Nedgangen kunne prim?rt henf?res til faldende oms?tning af Cipramil?.
USA
F?rste kvartals oms?tning i USA udgjorde DKK 1.131 mio., svarende til en stigning p? 8%, eller 12% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal 2010. V?ksten var drevet af de nyere produkter Xenazine? og Sabril?.
Oms?tning USA1. kvartal 20111. kvartal 2010 V?kst4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?ksti lokalvalutaDKK mio.Lexapro?7417272%8%520Xenazine?18410772%69%171Sabril?7534123%120%56Andre l?gemidler131176(26%)(27%)80Samlet oms?tning1.1311.0448%12%827Oms?tning fra Lexapro? udgjorde i kvartalet DKK 741 mio., svarende til en stigning p? 2%, eller 8% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal ?ret f?r. Stigningen kan henf?res til en stigning i varebeholdningerne hos Forest i perioden, som skyldtes den tidsm?ssige placering af leverancer ved udgangen af kvartalet. Der forventes ingen langsigtet virkning p? reduktionen af varebeholdningerne frem mod patentudl?bet. Lexapro? havde ved udgangen af februar en andel af det samlede amerikanske marked for antidepressive l?gemidler p? 24,1% m?lt i v?rdi, set i forhold til en markedsandel p? 24,2% i februar 2010.
Forudbetalingen fra Forest, som er opf?rt i Lundbecks balance som forskellen mellem den fakturerede pris og minimumsprisen p? Forests varebeholdninger, udgjorde ved udgangen af marts 2011 DKK 564 mio. Dette skal ses i forhold til DKK 718 mio. ved udgangen af marts 2010. Ved udgangen af 1. kvartal var lageret p? et niveau svarende til cirka syv m?neders forventet forbrug.
Oms?tningen fra Xenazine? udgjorde DKK 184 mio. i kvartalet, svarende til en stigning p? 72% i forhold til 1. kvartal sidste ?r. De positive tendenser fra de forrige kvartaler forts?tter, og salget af Xenazine? g?r godt og forventes at indfri vores forventninger.
Kvartalets samlede oms?tning af Sabril? udgjorde DKK 75 mio. svarende til en stigning p? 123% i forhold til samme kvartal sidste ?r. Kvartalets oms?tning af Sabril? kan henf?res til forbedret overholdelse af indtagelse af medicin blandt eksisterende patienter samt h?jere anvendte doser.
Oms?tningen af Andre l?gemidler i USA udgjorde DKK 131 mio. i 1. kvartal, svarende til et fald p? 26% i forhold til samme kvartal ?ret f?r. Salgsnedgangen skyldtes prim?rt den midlertidige tilbagetr?kning af NeoProfen? fra markedet samt indvirkningen fra lanceringen af generisk chlorothiazid (Diuril?) i december 2009.
Internationale Markeder
Oms?tningen i Internationale Markeder, som omfatter alle Lundbecks markeder uden for Europa og USA, udgjorde DKK 877 mio. i 1. kvartal. Dette svarede til en stigning p? 19% i forhold til 1. kvartal 2010 eller 14% i lokalvaluta. V?ksten er drevet af Cipralex? og Ebixa? samt en stigning i salget af Andre l?gemidler.
Oms?tning
Internationale Markeder1. kvartal 20111. kvartal 2010 V?kst4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?ksti lokalvalutaDKK mio.Cipralex?54644722%16%472Ebixa?1139717%13%84Azilect?24225%11%26Andre l?gemidler19416815%9%125Samlet oms?tning87773419%14%707Cipralex? omsatte for DKK 546 mio. i Internationale Markeder i 1. kvartal, hvilket var en stigning p? 22% i forhold til samme kvartal sidste ?r og en stigning p? 16% i lokalvaluta. Tilskudsberettigelsen for Cipralex? i de canadiske provinser Ontario og British Colombia har fortsat en positiv indvirkning p? salgsfremgangen i landet, og produktet har i dag en markedsandel m?lt p? v?rdi p? 14,6% i Canada (februar 2011) mod 10,7% p? samme tidspunkt sidste ?r. Canada er nu det n?stst?rste marked for Cipralex? i verden. Cipralex? havde ved udgangen af februar 2011 en andel m?lt i v?rdi p? 11,9% af det samlede marked for antidepressive l?gemidler i Internationale Markeder[2], set i forhold til en markedsandel p? 10,8% p? samme tidspunkt sidste ?r.
Ebixa? opn?ede en oms?tning i 1. kvartal p? DKK 113 mio., en stigning p? 17%, eller 13% i lokalvaluta, trods en fortsat negativ indvirkning fra generisk konkurrence i Canada. Ebixa? havde i februar 2011 en markedsandel i v?rdi p? 8,3% af det samlede marked for l?gemidler til behandling af Alzheimers sygdom i Internationale Markeder2. Dette skal ses i forhold til en andel p? 9,4% i februar 2010. Den faldende markedsandel skyldes lanceringen af generisk memantin i Canada.
Kvartalets oms?tning fra Andre l?gemidler udgjorde DKK 194 mio., svarende til stigning p? 15%, eller 9% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal sidste ?r. Stigningen kunne henf?res til en positiv udvikling for nogle af Lundbecks ?ldre produkter samt kvartalsm?ssige salgsudsving.Omkostninger
Kvartalets samlede omkostninger udgjorde DKK 2,798 mio., hvilket var en stigning p? 8% i forhold til 1. kvartal sidste ?r.
Omkostningsfordeling1. kvartal 20111. kvartal 2010 4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?kstDKK mio.Produktion78169812%802Distribution90582010%949Administration4794487%515Forskning og udvikling6336291%943Samlede omkostninger2.7982.5958%3.209De samlede produktionsomkostninger steg med 12% til DKK 781 mio. Dette svarer til 19% af Lundbecks samlede oms?tning mod 18% i 1. kvartal 2010. Periodens produktionsomkostninger var p?virket af et h?jere vareforbrug som f?lge af stigende salg af indlicenserede produkter (dvs. Xenazine?, Azilect? og Ebixa?).
Distributionsomkostningerne udgjorde DKK 905 mio., svarende til en stigning p? 10% i forhold til samme kvartal sidste ?r. De h?jere distributionsomkostninger skyldtes lanceringsomkostninger for nye produkter og pr?lanceringsomkostninger forbundet med Onfi(TM) og nalmefen. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 479 mio., hvilket var en stigning p? 7%, og udgjorde 12% af periodens samlede oms?tning, hvilket var p? niveau med samme kvartal sidste ?r. De samlede salgs- og administrationsomkostninger udgjorde DKK 1.384 mio. sammenlignet med DKK 1.268 mio. i samme periode ?ret f?r. Salgs- og administrationsomkostninger udgjorde i f?rste kvartal 34% af oms?tningen, mod 33% i samme periode sidste ?r.
Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 633 mio. i 1. kvartal sammenlignet med DKK 629 mio. i samme periode ?ret f?r.
Driftsresultat f?r afskrivninger (EBITDA)
EBITDA udgjorde DKK 1.540 mio. mod DKK 1.478 mio. i 1. kvartal 2010. Periodens EBITDA-margin udgjorde 37,5% mod 38,4% i samme kvartal sidste ?r.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og nedskrivninger inkluderet i de enkelte omkostningsgrupper udgjorde DKK 235 mio. i forhold til DKK 224 mio. i samme periode sidste ?r.
Af- og nedskrivninger pr. omkostningsgruppe1. kvartal 20111. kvartal 2010 4. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.V?kstDKK mio.Produktion54532%76Distribution1038520%96Administration1820(11%)16Forskning og udvikling6066(9%)77Samlede af- og nedskrivninger2352245%265 Stigningen i af- og nedskrivninger indeholdt i distributionsomkostninger skyldes h?jere afskrivninger p? produkter fra Lundbeck Inc.
Faldet i forhold til 4. kvartal sidste ?r skyldes, at en r?kke projekter og aktiver blev endeligt afskrevet i 4. kvartal 2010.
Resultat af prim?r drift (EBIT)
EBIT for 1. kvartal 2011 udgjorde DKK 1.305 mio. svarende til en stigning p? 4% i forhold til samme periode i 2010 (DKK 1.254 mio.). Periodens EBIT-margin var 31,8% i forhold til 32,6% i samme periode sidste ?r.
Finansielle poster, netto
Samlet havde Lundbeck finansielle nettoomkostninger p? DKK 38 mio. i 1. kvartal, sammenlignet med nettoomkostninger p? DKK 11 mio. i 1. kvartal 2010.
Finansielle poster, netto1. kvartal 20111. kvartal 20104. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.DKK mio.Renter p? finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, der m?les til amortiseret kostpris(13)(26)(33)Netto renteindt?gter, inkl. gevinst p? obligationsbeholdningen(13)(26)(33)Nettogevinst vedr. handelsbeholdningen–(1)Netto valutakursgevinster(23)2337Nettovalutaposter vedr. finansielle poster(23)2336Nettogevinster p? finansielle aktiver disponible for salg, inkl. udbytte1-10?vrige finansielle indt?gter, netto(3)(8)(3)Finansielle poster, netto(38)(11)10 Nettorenteudgifterne inklusive realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab p? obligationsbeholdningen for perioden var p? DKK 13 mio. sammenlignet med nettoudgifter p? DKK 26 mio. i samme periode i 2010. Forskellen kunne prim?rt henf?res til en mindre l?neportef?lje i 2011.
Regnskabsm?ssig omregning af valutaposter udgjorde et tab p? DKK 23 mio. i kvartalet, prim?rt som f?lge af faldet i valutakursen p? US dollars.
Skat
Skatteudgiften for perioden var p? DKK 337 mio. kr. mod DKK 298 mio. i samme periode sidste ?r. Dette svarer til en skatteprocent p? 26,6% i kvartalet.
Periodens resultat
Resultat efter skat for 1. kvartal 2011 blev et overskud p? DKK 930 mio., set i forhold til DKK 945 mio. i samme periode sidste ?r.Pengestr?mme
Lundbeck havde positive pengestr?mme i 1. kvartal p? DKK 108 mio., sammenlignet med negative pengestr?mme p? DKK 647 mio. i samme periode sidste ?r.
Pengestr?mme1. kvartal 20111. kvartal 20104. kvartal 2010DKK mio.DKK mio.DKK mio.Pengestr?mme fra driften809915(111)Pengestr?mme fra investeringsaktivitet(692)(51)(606)Pengestr?mme fra drifts- og investeringsaktivitet117

864(717)Pengestr?mme fra finansieringsaktivitet(9)(1.511)5?ndring i likvide beholdninger108(647)(712) Likvide beholdninger primo perioden2.2941.9602.995Periodens urealiserede valutakursgevinster og -tab(13)1711Likvide beholdninger ultimo perioden2.3891.3302.294 V?rdipapirer6535354Renteb?rende g?ld(1.917)(1.968)(1.918)Renteb?rende nettolikvider ultimo perioden1.125(585)430Pengestr?mme fra driftsaktiviteter var i 1. kvartal p? DKK 809 mio., sammenlignet med DKK 915 mio. i samme periode sidste ?r.
Pengestr?mme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -692 mio., prim?rt som f?lge af investeringer i en pengemarkedsfond i 1. kvartal 2011.
Pengestr?mme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -9 mio. mod DKK -1.511 mio. i samme periode sidste ?r, som var p?virket af tilbagebetaling af l?n vedr?rende k?bet af Ovation (Lundbeck Inc.).
De likvide beholdninger ultimo perioden var DKK 2.389 mio. Det skal ses i forhold til DKK 1.330 mio. ved udgangen af marts 2010 og DKK 2.294 mio. pr. 31. december 2010. Lundbeck havde ved udgangen af marts 2011 nettolikviditet p? DKK 1.125 mio. sammenlignet med en nettog?ld p? DKK 585 mio. ved udgangen af marts 2010.
Balance
Pr. 31. marts 2011 udgjorde Lundbecks samlede balancesum DKK 18.572 mio. mod DKK 16.874 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2010.Lundbecks egenkapital var ved udgangen af perioden p? DKK 11.040 mio. svarende til en egenkapitalandel p? 59,4%, set i forhold til 59,1% pr. 31. marts 2010.
Lundbeck opererer med langsigtede incitamentsprogrammer for direktionen og n?glemedarbejdere i Danmark og i udlandet. Til finansiering af programmet har Lundbeck i perioden opk?bt egne aktier til en v?rdi af DKK 9 mio., svarende til 71.025 aktier.
P? den ordin?re generalforsamling i marts m?ned blev det foresl?ede udbytte p? DKK 739 mio., eller DKK 3,77 pr. aktie, godkendt. Udbyttet blev udbetalt i starten af april.
Valutakurssikring
Lundbeck sikrer indt?gter fra sine produkter ved hj?lp af valutahedging. Lundbecks politik vedr?rende valutahedging betyder, at valutakurstab og -gevinster p? hedgingtransaktioner henf?res direkte til den transaktion, der er sikret. Valutakurssikring havde en positiv resultateffekt p? DKK 8 mio. i 1. kvartal 2011, i forhold til hvis indt?gterne ikke var kurssikret og i stedet var indregnet til periodens g?ldende valutakurser. Effekten var en gevinst p? DKK 58 mio. i 1. kvartal 2010. Af dette bel?b havde USD den st?rste ?konomisk indvirkning med en gevinst p? DKK 67 mio.
Lundbeck afd?kker pengestr?mme i USD l?bende ca. 12 m?neder forud. Den gennemsnitlige kurs for 2011 for USD hedgingkontrakter er ca. USD/DKK 567. Den tilsvarende kurs for 2010 var ca. USD/DKK 541. For de kommende 12 m?neder er den gennemsnitlige kurs for de eksisterende USD hedgingkontrakter ca. USD/DKK 567.
Begivenheder efter kvartalets afslutning
I april opn?ede Lundbecks samarbejdspartner Mochida godkendelse af Lexapro? 10 mg (escitalopram) fra det japanske ministerium for sundhed, arbejde og velf?rd (MHLW). Tidsplanen for lanceringen af Lexapro? vil blive offentliggjort, n?r produktet er opf?rt p? prislisten fra National Health Insurance.
Ligeledes i april m?ned indledte Lundbeck lanceringen af Sycrest? (asenapin) sublinguale tabletter (5 mg, 10 mg) til behandling af moderate til sv?re maniske episoder forbundet med bipolar lidelse type 1 hos voksne med Danmark som det f?rste land, hvor produktet lanceres.
Anvendt regnskabspraksis
Del?rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ‘Pr?sentation af del?rsregnskaber’, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til del?rsrapporter for b?rsnoterede selskaber.
Den anvendte regnskabspraksis er u?ndret i forhold til ?rsrapporten for 2010, som i ?vrigt indeholder en mere detaljeret beskrivelse af koncernens regnskabspraksis.
Incitamentsordning i Lundbeck-koncernen
Medlemmer af Lundbecks direktion og 113 n?glemedarbejdere udn?vnt af Lundbecks direktion, som er ansat af Lundbeck eller Lundbecks datterselskaber, blev den 1. april 2011 tilbudt at deltage i Lundbecks langsigtede incitamentsordning. N?vnte datterselskaber udg?r danske og udenlandske selskaber, i hvilke Lundbeck direkte eller indirekte ejer minimum 50% af aktierne. Medlemmerne af selskabets bestyrelse er ikke omfattet af ordningen.
For n?glemedarbejdere i amerikanske datterselskaber er der udstedt Stock Appreciation Rights og Restricted Cash Units med vilk?r og tildelingskriterier svarende til tildelingen til n?glemedarbejdere i moderselskabet og dets ikke-amerikanske datterselskaber.
Den langsigtede incitamentsordning optjenes over en tre?rig periode, og i regnskabet indregnes omkostningen i resultatopg?relsen til dagsv?rdi over optjeningsperioden. Tildelingen til koncerndirektionen er med forbehold for opn?elsen af specifikke markedsm?l.
Beskyttelse af patenter og andre immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder er en foruds?tning for Lundbecks fortsatte investeringer i innovative l?gemidler. Det er Lundbecks politik at forsvare sine tildelte immaterielle rettigheder, hvor de end m?tte blive kr?nket. Lundbeck er involveret i en r?kke retssager rundt om i verden vedr?rende forsvar af vores immaterielle rettigheder. Vedr?rende escitalopram har Lundbeck verserende retssager i Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Letland, Libanon, Litauen, Norge, Portugal, Saudi-Arabien, Spanien, Taiwan, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Storbritannien, USA og ?strig.Risikofaktorer
Lundbecks overordnede risici er u?ndret og afspejler de risikofaktorer, der er beskrevet i ?rsrapporten for 2010.
Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 14:00 en telefonkonference for kapitalmarkedets interessenter, som kan f?lges online p? www.lundbeck.com under sektionen “Investors – Presentations”. L

Ledelsesp?tegning

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt del?rsrapporten for H. Lundbeck A/S for perioden 1. januar – 31. marts 2011. Del?rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ‘Pr?sentation af del?rsregnskaber’, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til del?rsrapporter for b?rsnoterede selskaber.Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsm?ssig, s?ledes at del?rsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestr?mme for perioden 1. januar – 31. marts 2011.
Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og ?konomiske forhold samt periodens resultat. Ledelsesberetningen giver desuden en retvisende beskrivelse af de v?sentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen st?r overfor.
Del?rsrapporten har ikke v?ret genstand for revision eller review.
Valby, 4. maj 2011
Direktion
Ulf WiinbergPeter H?ngaard AndersenLars BangKoncernchef, adm. direkt?rKoncerndirekt?rKoncerndirekt?r Anders GötzscheAnders Gersel PedersenStig L?kke PedersenKoncerndirekt?r, ?konomidirekt?rKoncerndirekt?rKoncerndirekt?r
Bestyrelse
Mats PettersonThorleif KrarupH?kan BjörklundFormandDeputy Chairman Kim Rosenville ChristensenChristian DyvigMona Elisabeth Elster Peter KürsteinJ?rn MayntzhusenJes ?stergaard

Resultatopg?relse
201120102010 1. kvt.1. kvt.Hel?r DKK mio.DKK mio.DKK mio.

Oms?tning4.1033.84914.765Vareforbrug7816982.958Bruttoresultat3.3223.15111.807 Distributionsomkostninger9058203.496Administrationsomkostninger4794481.909Resultat f?r forsknings- og udviklingsomkostninger1.9381.8836.402 Forsknings- og udviklingsomkostninger6336293.045Resultat af prim?r drift1.3051.2543.357 Finansielle poster, netto(38)(11)(68)Resultat f?r skat1.2671.2433.289 Skat af periodens resultat337298823Periodens resultat9309452.466 Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)4,744,8212,58Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) (DKK)4,744,8212,58

Totalindkomstopg?relse
201120102010 1. kvt.1. kvt.Hel?r DKK mio.DKK mio.DKK mio.

Periodens resultat9309452.466 Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder(163)213295Valutakursomregning vedr. till?g til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder

(232)

190

240Regulering, udskudte valutakursgevinster/-tab, hedging130(132)(213)Valutakursgevinster/-tab, hedging (overf?rt til det sikrede)

(34)

(32)

163Valutakursgevinster/-tab, trading (overf?rt fra hedging)–1Akkumuleret valutakurstab ved afh?ndelse af associeret virksomhed – -2Dagsv?rdireg. af finansielle aktiver disponible for salg(1)3(4)Skat af ?vrig totalindkomst32(16)(47)Anden totalindkomst(268)226437 Totalindkomst6621.1712.903
Balance
31.03.201131.03.201031.12.2010 DKK mio.DKK mio.DKK mio.Aktiver Immaterielle aktiver7.5067.9778.012Materielle aktiver3.0183.0033.046Finansielle aktiver237192191Langfristede aktiver10.76111.17211.249 Varebeholdninger1.4411.3571.491Tilgodehavender3.3282.9622.917V?rdipapirer6535354Likvide beholdninger2.3891.3302.294Kortfristede aktiver7.8115.7026.756 Aktiver18.57216.87418.005 Passiver Selskabskapital980980980Indbetalt overkurs224224224Valutakursreserve(620)(411)(281)Overf?rt resultat10.4569.18410.199Egenkapital11.0409.97711.122 Hensatte forpligtelser9701.110930G?ld1.9051.9151.918Langfristede forpligtelser2.8753.0252.848 Hensatte forpligtelser234198216G?ld1253 – Leverand?rg?ld1.0878051.237Anden g?ld2.7602.0982.065Forudbetalinger fra Forest564718517Kortfristede forpligtelser4.6573.8724.035 Forpligtelser7.5326.8976.883 Passiver18.57216.87418.005
Egenkapitalopg?relse pr. 31. marts 2011
Selskabs-IndbetaltValutakurs-Overf?rt kapitaloverkursreserveresultatEgenkapital DKK mio.DKK mio.DKK mio.DKK mio.DKK mio.2011 Egenkapital 01.01.2011980224(281)10.19911.122 Periodens resultat – – -930930Anden totalindkomst – -(339)71(268)Totalindkomst – – (339) 1.001662 Udloddet udbytte – – -(739)(739)Tilbagek?b af egne aktier – – -(9)(9)Incitamentsprogrammer – – -44?vrige transaktioner – – – (744) (744) Egenkapital 31.03.2011980224(620)10.45611.040 2010 Egenkapital 01.01.2010980224(757)8.3568.803 Periodens resultat – – -945945Anden totalindkomst – -346(120)226Totalindkomst – – 346 8251.171 Incitamentsprogrammer – – -33?vrige transaktioner – – -33 Egenkapital 31.03.2010980224(411)9.1849.977
Pengestr?msopg?relse
201120102010 1. kvt.1. kvt.Hel?r DKK mio.DKK mio.DKK mio. Resultat af prim?r drift (EBIT)1.3051.2543.357 Reguleringer2622521.080?ndring i driftskapital(558)(467)88Pengestr?mme fra drift f?r finansielle poster1.0091.0394.525 Finansielle ind- og udbetalinger(24)(21)(78)Pengestr?mme fra ordin?r drift9851.0184.447 Betalt selskabsskat(176)(103)(1.182)Pengestr?mme fra driftsaktivitet8099153.265 Investeringer i og salg af obligationer og andre finansielle aktiver(601)921Investeringer i og salg af immaterielle og materielle aktiver(91)(60)(824)Pengestr?mme fra investeringsaktivitet(692)(51)(803) Pengestr?mme fra drifts- og investeringsaktivitet1178642.462 Pengestr?mme fra finansieringsaktivitet(9)(1.511)(2.162) ?ndring i likvide beholdninger108(647)300 Likvide beholdninger primo perioden2.2941.9601.960Periodens urealiserede valutakursgevinster og -tab(13)1734Periodens ?ndring108(647)300Likvide beholdninger ultimo perioden2.3891.3302.294 Den renteb?rende nettolikviditet kan opg?res s?ledes: Likvide beholdninger2.3891.3302.294V?rdipapirer6535354Renteb?rende g?ld(1.917)(1.968)(1.918)Renteb?rende nettolikvider ultimo perioden1.125(585)430
Selskabsmeddelelser siden den seneste regnskabsrapport (24. februar 2011)

22. april 2011
Lundbecks partner Mochida modtager godkendelse af Lexapro i Japan4. april 2011
Salget af Sycrest? p?begyndes med lanceringen af produktet i den vigtige europ?iske region
30. marts 2011
H. Lundbeck A/S afholdt ordin?r generalforsamling den 30. marts 2011 p? selskabets hjemsted
29. marts 2011
Lundbeck f?rer ny l?gemiddelkandidat i klinisk udvikling
7. marts 2011
Indkaldelse til ordin?r generalforsamling
7. marts 2011
Lundbecks bestyrelsesformand, Per Wold-Olsen, stiller ikke op til genvalg
4. marts 2011
FDA accepterer Lundbecks registreringsans?gning for clobazam
28. februar 2011
Ledende medarbejderes og deres n?rtst?endes transaktioner med aktier og tilknyttede v?rdipapirer i H. Lundbeck A/S
Yderligere oplysninger f?s p? www.lundbeck.com.

Lundbeck kontakt
Investorer:Presse: Palle Holm OlesenMads KronborgChief Specialist, Investor RelationsMedia Relations ManagerTlf. 36 43 24 26Tlf. 36 43 28 51 Magnus Thorstholm JensenSimon Mehl AugustesenInvestor Relations OfficerMedia SpecialistTlf. 36 43 38 16Tlf. 36 43 82 62 Jacob Tolstrup Vice President Tlf. +1 847 282 5713

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder s?ledes med forskning, udvikling, produktion, markedsf?ring og salg af l?gemidler i hele verden m?lrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, s?vnl?shed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i K?benhavn og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens f?rende farmaceutiske virksomheder inden for CNS-omr?det. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia. (ca. EUR 2,0 mia. eller USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger f?s p? www.lundbeck.com.

1] Xenazine? er et registreret varem?rke tilh?rende Biovail Laboratories International (Barbados) S.R.L.
[2] Markedsandele i Internationale Markeder er baseret p? IMS data fra Australien, Brasilien, Canada, Kina, Mexico, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea og Tyrkiet.

Similar Posts