Finans

TINE Gruppa legger fram ?rsresultat 25. februar

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2009:

o Netto resultat etter skatt var NOK 42 millioner (negativt NOK 172 millioner)
o Fortjeneste per aksje var NOK 1,25 (negativt NOK 5,02)
o Bonheur ASA fullf?rte i desember en emisjon av et usikret obligasjonsl?n p? NOK 1 000 millioner, garantert av Ganger Rolf ASA
o Regnskapet inkluderer NOK 69 millioner i reversert skattekostnad som f?lge av H?yesterettsdom
o Foresl?tt betaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje

Finansiell informasjon

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 12 millioner (negativt NOK 9 millioner) i kvartalet. Alle betydelige aksjeposter er konsolidert som tilknyttede foretak. F?lgelig er morselskapet et rent holdingselskap.

Nettoresultatet fra tilknyttede foretak, bokf?rt ved bruk av egenkapitalmetoden, i kvartalet var NOK 58 millioner (negativt NOK 151 millioner). Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatet fra Fred. Olsen Energy ASA med datterselskaper (FOE) med NOK 72 millioner (NOK 169 millioner), Fred. Olsen Production ASA med datterselskaper (FOP) med NOK 1 millioner (negativt NOK 120 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA med NOK 5 millioner (negativt NOK 34 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et negativt nettoresultat p? NOK 10 millioner (negativt NOK 17 millioner). Shippingaktiviteten hadde et negativt resultat p? NOK 76 millioner (positivt NOK 1 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper (FOR) hadde et negativt nettoresultat p? NOK 7 millioner (negativt NOK 75 millioner).

Netto finansposter var i kvartalet negativt NOK 15 millioner (negativt NOK 3 millioner). Reduksjonen i netto finansposter skyldes i hovedsak lavere renteinntekter og st?rre disagio sammenlignet med 4. kvartal 2008.

Nettoresultatet f?r skatt var NOK 32 millioner (negativt NOK 162 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet etter estimert skatt i kvartalet var NOK 42 millioner (negativt NOK 172 millioner).

EBIT hittil i ?r utgjorde negativt NOK 36 millioner (negativt NOK 36 millioner). Netto resultat hittil i ?r fra tilknyttede selskaper, bokf?rt ved bruk av egenkapitalmetoden, utgjorde NOK 735 millioner (NOK 311 millioner). Netto finansposter hittil i ?r ble negativt NOK 66 millioner (positivt NOK 256 millioner), og netto resultat etter skatt ble NOK 656 millioner (NOK 458 millioner) hittil i ?r.

Annen informasjon

Begivenheter etter 31. Desember 2009
Den 9. Februar gjorde Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, avtaler med Lamprell Energy Ltd. for bygging av to transport- og installasjonsfart?y for offshore vindturbiner med opsjon for ytterligere to fart?y. Fart?yene vil bli bygget ved Jebel Alis verft i Dubai med avtalte leveranser i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2012.

Kontraktsprisen er ca. USD 160 millioner per fart?y.

Den 12 februar 2010 kom Norges H?yesterett frem til at skattegjelden p?lagt tonnasjebeskattede selskap ved lovendringen i 2007, var grunnlovsstridig p? grunn av den tilbakevirkende effekt av lovendringen. Basert p? H?yesteretts beslutning, har et tilknyttet selskap av Ganger Rolf ASA reversert tidligere kostnadsf?rt skattekostnad bokf?rt i 2007. Effekten er en skatteinntekt p? NOK 113 millioner, som er inntektsf?rt i 2009- regnskapet. Netto effekt av skatteinntekten for Ganger Rolf ASA utgj?r NOK 69 millioner.

Regnskapsmessig behandling av ?vrige finansielle konsekvenser vedr?rende ovennevnte H?yesterettsdom avhenger av ytterligere avklaring fra Finansdepartementet.

Utbytte / Ordin?r generalforsamling
I forbindelse med ordin?r generalforsamling i 2010 vil styret foresl? utbetaling av et utbytte p? NOK 8,40 per aksje.

Den ordin?re generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Similar Posts