Finans

Trekker s?knad til Statens Finansfond

Endelig ?rlig nasjonalregnskap for 2007 bekrefter historisk vekst i BNP Fastlands-Norge p? 5,6 prosent i 2007, til tross for en nedjustering p? 0,5 prosentpoeng fra forel?pige tall. Forel?pig ?rlig nasjonalregnskap ansl?r veksten i BNP Fastlands-Norge for 2008 til 2,2 prosent.
Ogs? i 2008 er fastlands?konomien noe nedjustert, mens bruttonasjonalprodukt (BNP) totalt ?kte med 1,8 prosent if?lge forel?pig nasjonalregnskap. Det er en nedjustering p? 0,3 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte tall. Samtidig viser endelig ?rlig nasjonalregnskap at 2007 var et sv?rt godt ?r i norsk ?konomi, med den h?yeste veksten i BNP Fastlands-Norge siden 1971. BNP totalt for 2007 viser en vekst p? 2,7 som er en nedjustering p? 0,4 prosentpoeng fra tidligere publiserte tall.
En av ?rsakene til nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge for 2007 skyldes lavere bruttoprodukt for industrien. Tidligere publiserte tall viste en volumvekst p? 5,3 prosent for industrien, mens de reviderte tallene viser en oppgang p? 3,3 prosent. Selv om veksten i industriproduksjonen er kraftig oppjustert, er produktinnsatsen oppjustert enda mer, slik at bruttoproduktet gikk ned med 2,0 prosentpoeng. Alle andre vareproduserende n?ringsomr?der er ogs? revidert ned i forhold til tidligere publiserte tall og bidro til nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge. For 2008 er nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge i hovedsak for?rsaket av nedjustering av bruttoproduktet i industri, og en del tjenesteytende n?ringer som post og telekommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. Revisjonene har bakgrunn i ny informasjon hentet fra forel?pig strukturstatistikk for 2008.
Utviklingen i noen makro?konomiske hovedst?rrelser. ?rlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2007 og 2008
För tabell se;http://www.ssb.no/nr/
Nedjustering av husholdningenes kj?p i utlandet
Husholdningenes konsum er revidert ned i 2007 og 2008 med henholdsvis 0,5 og 0,1 prosentpoeng til 5,6 og 1,2 prosent. For begge ?rene er det revisjonen av norske husholdningers kj?p i utlandet som bidrar mest til nedjusteringen. For 2007 er ogs? varekonsumet justert ned, og s?rlig husholdningenes kj?p av matvarer, drikkevarer og brensel. Til tross for noe nedjustering er konsumveksten i husholdningen p? 5,6 prosent i 2007 blant de h?yeste vekstratene som er observert etter 1990. Derimot er det relativt svak konsumvekst i 2008. Denne er hovedsaklig for?rsaket av kraftig nedgang i husholdningenes kj?p av biler.
Konsumet i offentlig forvalting er nedjustert i 2007, men svakt oppjustert i 2008. Revisjonen av 2007 er s?rlig knyttet til kommuneforvaltningen hvor undervisning er revidert ned med 2,8 prosentpoeng i forhold til tidligere. For 2008 er det mindre revisjoner i alle undern?ringene i offentlig forvaltning.
Revisjon av bruttoinvesteringer i fast realkapital
Veksten i bruttoinvesteringen i fast realkapital for industrien er revidert ned med 2,7 prosentpoeng i 2007, men det var likevel rekordh?y vekst p? hele 23,4 prosent fra ?ret f?r. Forel?pige tall for 2008 viser at den kraftige veksten i industriinvesteringene fortsatte, selv om veksten er nedjustert med 1,7 prosentpoeng. Investeringen i tjenesten?ringene er kraftig oppjustert i 2007 og da s?rlig i forretningsmessig tjenesteyting. Totalt er bruttoinvesteringer i fast realkapital revidert opp med 4,1 prosentpoeng i 2007 og revidert ned med 2,1 prosentpoeng for 2008 i forhold til tidligere publiserte tall.
Negativ produktivitet
Det er ingen revisjon av sysselsatte personer i verken 2007 eller 2008. Veksten i sysselsatte personer var p? henholdsvis 4,1 og 3,1 prosent i disse ?rene. Derimot er det en nedjustering av produktiviteten m?lt ved bruttoprodukt per utf?rte timeverk. Tidligere publiserte tall for 2007 viste nedgang i produktiviteten med 1,2 prosent for 2007. Nye reviderte tall for 2007 viser en nedgang p? 1,6 prosent. Tidligere publiserte tall for 2008 viste en nedgang i produktiviteten p? 1,2 prosent, mens de nye reviderte tallene viser en nedgang i produktiviteten p? 1,5 prosent. ?rsaken til denne nedgangen i produktivitet ligger i nedjusteringen av bruttoproduktet i begge ?r.
Se Statistikkbanken for detaljerte tall.
Se nasjonalregnskapets Temaside og Om statistikken for begrepsforklaringer.
Statistisk sentralbyr? publiserer 24. november 2009 reviderte tall for endelig ?rlig nasjonalregnskap for 2007 og forel?pig ?rlig nasjonalregnskap for 2008. Samtidig publiseres ogs? tall for endelig institusjonelt regnskap 2007 og forel?pig institusjonelt regnskap for 2008, og kvartalsvis realregnskapstall for 3. kvartal 2009.
For n?rmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2007 og 2008, se?konomiske analyser nr. 6/2009 som publiseres 3. desember 2008.

Similar Posts