DK

Udbud p? Nykredit og Totalkredits refinansieringsauktioner

Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har besluttet at forts?tte aktieoptionsprogrammet og etablere et nyt program for 2011 baseret p? de samme vilk?r, som g?lder for incitamentsprogrammet 2010 til 2012 som fastlagt p? bestyrelsesm?det afholdt den 26. oktober 2009.

Programmet omfatter alle Vice Presidents, Chief Specialists, Chief Project Managers og Senior Vice Presidents i alle forretningsenhederne samt Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i Vestas Wind Systems A/S. Direktionen, Presidents og Senior Vice Presidents med direkte reference til direktionen er ligeledes omfattet af dette s?vel som tidligere programmer. Programmet for 2011 omfatter 335 deltagere.

Deltagerne vil blive tildelt optioner i henhold til en n?rmere defineret forholdsm?ssig andel af deltagernes fastsatte bruttol?n. Den samlede nutidsv?rdi beregnet i henhold til Black-Scholes-modellen udg?r DKK 153 mio. Der vil blive udstedt i alt 973.400 optioner, og antallet af optioner vil blive fordelt med 82.869 optioner til direktionen og 890.531 optioner til de ?vrige deltagende medarbejdere.

Udnyttelseskursen for optionerne fasts?ttes af Nominerings- & kompensationsudvalget til den gennemsnitlige b?rskurs p? NASDAQ OMX Copenhagen (alle handler) for perioden 10. til 21. januar 2011. Udnyttelseskursen er DKK 184,06. Aktieoptionernes udnyttelseskurs korrigeres for eventuelt senere udbetalt udbytte. Tildelingen for 2011 vil finde sted i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af ?rsrapporten for 2011, og vil v?re afh?ngig af deltagernes opretholdte ans?ttelse i virksomheden ved ?rets udgang.

Optionerne kan tidligst udnyttes tre ?r efter tildelingen, det vil sige fra 2015 og vil normalt bortfalde s?fremt de ikke er udnyttet senest med udgangen af 2016. Hvis deltagerne selv opsiger deres ans?ttelse inden det tidligste tidspunkt for udnyttelse, vil optionerne bortfalde. Med hensyn til direktionen, Presidents og Senior Vice Presidents med direkte reference til direktionen skal disse i en periode p? tre ?r efter udnyttelse af optionerne besidde aktier i selskabet svarende til 50 pct. af deltagernes avance efter fradrag af beregnet skat.

Antallet af tildelte optioner i henhold til programmet vil fremg? af ?rsrapporten for 2011.

For s? vidt ang?r oplysninger om de eksisterende optionsprogrammer henvises til note 31 i ?rsrapport for 2008, note 32 i ?rsrapport for 2010 og til selskabsmeddelelse nr. 23/2009 offentliggjort den 27. oktober 2009.

Kontaktdetaljer:
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Peter W. Kruse, Senior Vice President, Group Communications
Tlf.: 9730 0000

Similar Posts