valutasp?rsm?l

Uenighet mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA

a8

Som det fremkommer i b?rsmelding av 22. oktober 2010 samt selskapets prospekt datert 30. mars 2011 og ?rsrapport for 2010, publisert 15. april 2011, er det en p?g?ende tvist mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA vedr?rende lisensavtalen som ble inng?tt 29.01.09. Konkursbegj?ringen inng?r i et tvistekompleks mellom partene med saker i Norge, USA og Blom har f?tt medhold i de rettsinstanser som har behandlet tvistekomplekset. Tvisten skal avgj?res ved voldgift iht. ICC reglene i London, herunder alle monet?re krav. Pictometry har sendt begj?ring om konkurs mot Blom p.g.a. krav p? utest?ende lisensavgift og royalty. Blom bestrider at Pictometry overhodet har et krav mot Blom, og det foreligger s?ledes ingen klar og forfalt gjeld iht. konkurslovens § 63. S?ledes er kravet ikke rettskraftig. For det andre er Blom verken insolvent eller insuffisient, jf. konkursloven § 61. Tvert i mot gj?r Blom gjeldene ? ha et betydelig krav p? Pictometry, hvilket avgj?res av volgiftsdomstolen i London. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, tlf: +47 22 13 19 23 eller Lars Bakklund, CFO Blom ASA, tlf: +47 22 13 19

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy