del?rsrapporter articles

Invitasjon til Nordic Semiconductors Capital Markets Day 2010

Invitasjon til Nordic Semiconductors Capital Markets Day 2010

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-11 er usteder av omsettelige verdipapirer p?lagt ? utarbeide en ?rlig oversikt over all informasjon som ble gjort tilgjengelig til allmennheten de siste 12 m?neder. Vedlagt er selskapets ?rlig oversikt av b?rsmeldinger for perioden 1.januar 2009 til 8.april…

Opsjonstildeling

Styret i AF Gruppen ASA (AFG) har vedtatt en emisjon p? 622 000 aksjer for salg av aksjer til ansatte i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 15.01.2010. Emisjonen er rettet mot 111 tegnere som er ansatt i konsernet. Aksjene emitteres til en rabattert tegningskurs p?…

Egenkapitalbeviset g?r ex. utbytte og nye egenkapitalbevis (fondsemisjon) i dag

Vi underretter Dem om at forstanderskapet i Sparebanken M?re hadde m?te 19. mars 2010. F?lgende saker ble behandlet: ?rsoppgj?ret for 2009 Fondsemisjon Erverv av egne egenkapitalbevis – ?rsoppgj?ret for 2009 – forstanderskapet gjorde f?lgende vedtak: “Det fremlagte resultatregnskap og balanse m/noter samt styrets beretning fastsettes som bankens ?rsoppgj?r…
Top