Hel-

Utbytteforslag

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA
Konsernregnskapet for 4. kvartal 2010 og for ?ret 2010 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.
Hovedpunkter 4. kvartal 2010:
Sammenlignbare tall for samme periode i 2009 i parentes.
Driftsinntektene var NOK 2 480 millioner (NOK 1 933 millioner)
Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) var NOK 954 millioner (NOK 629 millioner) Driftsresultatet (EBIT) var NOK 446 millioner (NOK 114 millioner)Nettoresultatet etter skatt var NOK 391 millioner (NOK 190 millioner)Majoritetens andel av netto resultat var NOK 181 millioner (NOK 84 millioner)Fortjeneste per aksje var NOK 5,60 (NOK 2,60)Bonheur ASA fullf?rte i kvartalet en emisjon av et usikret obligasjonsl?n p? NOK 600 millioner Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 m?neders kontrakt for transport- og installasjonsfart?yet for offshore turbiner, ?Brave Tern?
Foresl?tt utbyttebetaling med NOK 7,00 per aksje
Finansiell informasjon
Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, f?rer eierstrukturen til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper. De viktigste virksomhetsomr?dene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og ?vrige investeringer.
Konsernets driftsinntekter bel?p seg til NOK 2 480 millioner (NOK 1 933 millioner) i kvartalet. Inntekts?kningen i forhold til 4. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til h?yere inntekter innen virksomhetsomr?det Offshore boring. Offshore boring hadde driftsinntekter p? NOK 1 531 millioner (NOK 1 128 millioner), Fornybar energi hadde driftsinntekter p? NOK 142 millioner (NOK 69 millioner), Cruise hadde driftsinntekter p? NOK 399 millioner (NOK 363 millioner) og virksomhetsomr?det Shipping hadde driftsinntekter p? NOK 227 millioner (NOK 119 millioner). Sammenlignet med 4. kvartal 2009 var inntektene i 4. kvartal positivt p?virket av h?yere valutakurs for USD mot NOK innen virksomhetsomr?dene Offshore boring og Flytende produksjon og av h?yere valutakurs for GBP mot NOK innen virksomhetsomr?dene Fornybar energi og Cruise.
Driftsresultat f?r renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 954 millioner (NOK 629 millioner) i kvartalet. ?kningen i EBITDA p? NOK 325 millioner sammenlignet med 4. kvartal 2009 skyldes i hovedsak en ?kning i EBITDA for Offshore boring med NOK 214 millioner, Fornybar energi med NOK 65 millioner, Cruise med NOK 14 millioner og Shipping med NOK 89 millioner. EBITDA for Flytende produksjon ble redusert med NOK 31 millioner. Avskrivninger og nedskrivninger var NOK 508 millioner (NOK 515 millioner, inklusive NOK 127 i nedskrivninger).
Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 445 millioner (NOK 114 millioner).
Netto finansposter var negativt NOK 12 millioner (negativt NOK 49 millioner).
Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 391 millioner (NOK 190 millioner), hvorav NOK 181 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 84 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 210 millioner (NOK 106 millioner). Minoritetsinteressenes resultatandel er h?yere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av resultatet i Fred. Olsen Energy.
Inntektene for ?ret i sin helhet utgjorde NOK 9 342 millioner (NOK 9 845 millioner), mens ?rets EBITDA var NOK 4 154 millioner (NOK 4 581 millioner). Netto finansposter var negativt NOK 540 millioner (negativt NOK 509 millioner), mens netto resultat etter estimert skatt var NOK 1 448 millioner (NOK 2 352 millioner), hvorav NOK 493 millioner (NOK 897 millioner) relaterer seg til majoritetsinteressene.
Utbytte / Ordin?r generalforsamling
N?r det gjelder ordin?r generalforsamling 2011, vil styret foresl? utbetaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje.
Ordin?r generalforsamling vil etter planen finne sted torsdag 26. mai 2011.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy