Finans

Utbyttepolitikk Styret har fattet vedtak om f?lgende utbyttepolitikk i Sparebanken ?st:

“Sparebanken ?st har som ?konomisk m?l for sin virksomhet ? oppn? resultater som gir en god og
stabil avkastning p? bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved
konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning p? egenkapitalbevisene.

?rsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar
med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken ?st vil sikte mot at 50-75 % av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. I et normal?r vil ca. 10 % avsettes til gaveform?l.

Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling,
markedssituasjonen, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital.

Dersom det i et enkelt ?r ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil det
likevel s?kes utbetalt et konkurransedyktig utbytte ved overf?rsel av n?dvendige midler fra
utjevningsfondet.”

Source: Millistream

Similar Posts