Finans

Utvidelser av SVEG 47 PRO, NO 001.044206-4, val.dato 30.11.09

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING 16. DESEMBER

Til aksjon?rer i Powel ASA

Det innkalles herved til ekstraordin?r generalforsamling i Powel ASA, onsdag 16. desember, 2009 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Kl?buvn. 194, Trondheim

Til behandling foreligger:

1.?pning av m?tet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere. Valg av
uavhengig person til ? lede ekstraordin?r generalforsamling.

2.Valg av én person til ? undertegne protokollen sammen med m?teleder.

3.Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4.Forslag om strykning av selskapets aksjer fra b?rsnotering.

5.Forslag om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap med tilh?rende vedtektsendringer

Det er i alt utstedt 19.172.933 antall aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme,
slik at det i alt foreligger 19.172.933 stemmerettigheter i selskapet.

Alle aksjon?rer har rett til ? delta i selskapets ekstraordin?re generalforsamling, evt. til ? delta
ved fullmektig, og har rett til ? sette frem forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal
behandle.

Dersom De ?nsker ? delta p? generalforsamlingen, bes denne melding returnert innen 14.12.09 kl. 16:00 til Powel ASA,v/ ?ystein S?ther, Kl?buvn. 194, 7037 Trondheim, [email protected],
telefaks: 73 80 45 01

Vedlagt innkallingen f?lger styrets saksfremstilling og forslag til vedtak i de i innkallingen angitte
saker, samt p?meldingsblankett og fullmaktsformular.

Innkallingen og saksdokumentene er ellers tilgjengelig p? selskapets internettsider; www.powel.no.

Trondheim, 25. november 2009
for styret i Powel ASA
Richard O. Aa
styrets leder
(sign.)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream

A to już wiesz?  Shares issued in Dockwise's subsequent offering and to new investors in directed placement

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy