del?rsrapporter

Varekonsumindeksen, januar 2010

Varekonsumindeksen, januar 2010
Kredittindikatoren K2, januar

Uendret gjeldsvekst

Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,2
prosent fram til utgangen av januar, uendret fra m?neden f?r.
Husholdningenes gjeldsvekst ?kte, mens de ikke-finansielle foretakenes
gjeldsvekst fortsatte ? falle.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 427 milliarder kroner
ved utgangen av januar, en oppgang fra 3 408 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Nedgang i ikke-finansielle foretaks gjeld

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 167
milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvm?nedersveksten var -1,5
prosent, en nedgang fra -1,3 prosent fram til utgangen av desember. I l?pet av 2009 har tolvm?nedersveksten for denne sektoren falt med hele 16,8 prosentenheter.

Veksten i det glidende trem?nedersgjennomsnittet for foretakenes
bruttogjeld har v?rt negativ siden mai 2009. I perioden november-januar var veksten -5,5 prosent, sett i forhold til foreg?ende trem?nedersperiode. N?r denne vekstraten er lavere enn tolvm?nedersveksten, indikerer det at tolvm?nedersveksten kan avta ytterligere fremover.

[Figur: Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst]

?kt gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 000 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvm?nedersveksten var dermed 7,0 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 6,7 prosent fram til utgangen av desember.

[Tabell: Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst]

Kredittkildenes vekstrater p?virkes av portef?ljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 58 prosent bankl?n.
Tolvm?nedersveksten i bankenes utl?n til publikum gikk opp fra -6,3 prosent i desember til -5,9 prosent i januar. Kredittforetakenes utl?n bel?p seg til 802 milliarder kroner ved utgangen av januar, og ?rsveksten gikk ned fra 39,4 prosent i desember til 38,0 prosent i januar. Vekstratene er p?virket av overf?ringer av utl?n fra banker til kredittforetak. Overf?ringene har blant annet sammenheng med bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, ?kte samlet utl?nsvekst siste tolv m?neder fra 3,3 prosent fram til utgangen av desember til 3,5 prosent fram til utgangen av januar.

A to już wiesz?  Egenkapitalbeviset g?r ex. utbytte og nye egenkapitalbevis (fondsemisjon) i dag

Veksten i publikums obligasjonsgjeld ?kte gjennom hele 2009, men avtok i januar 2010. Fram til utgangen av m?neden var tolvm?nedersveksten 21,2 prosent, ned fra 22,8 prosent i desember. Tolvm?nedersveksten i sertifikatgjelden falt videre fra -2,9 prosent i desember til -9,5 prosent i januar.

K2

Er et tiln?rmet m?l for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum
(husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i
norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides ogs? en indikator for
samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3, som publiseres med vel én
m?neds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 ogs?
publikums utenlandsgjeld, der st?rstedelen kan tilskrives ikke-finansielle
foretaks gjeld.

Veksten i det glidende trem?nedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig utest?ende kreditt (sesongjusterte tall) i siste
trem?nedersperiode i forhold til foreg?ende trem?nedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til ?rlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av m?nedene i den siste trem?nedersperioden.

http://www.ssb.no/k2/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy