Finans

Veidekke med god avslutning p? et krevende ?r

Gyldendal ASA hadde i fjerde kvartal h?yere
driftsinntekter og driftsresultat m?lt mot samme
kvartal i fjor. Netto finanskostnader var ogs? lavere
i fjerde kvartal sammnenliknet med fjor?rets kvartal.

Gyldendal ASA oppn?dde et driftsresultat (EBITDA) i
2009 p? 156,7 millioner kroner. Dette er 27,1
millioner kroner bedre enn foreg?ende ?r.

Driftsinntektene ble redusert med 32,3 millioner
kroner til 1.741,1 millioner kroner.

I et stagnerende marked vant b?de forlagshuset
Gyldendal Norsk Forlag og bokhandelkjeden Ark
markedsandeler.

Organisk vekst kombinert med effektivisering av
driften ga det h?yeste driftsresultatet (EBITDA) i
Gyldendals historie. B?de konsernets forlagshus og
bokhandelkjede oppn?dde historisk gode
driftsresultater.

Bokmarkedet falt i 2009 grunnet utviklingen i
undervisningsmarkedene. Det antas at dette ogs? vil
prege utviklingen i 2010.

For ? m?te denne utviklingen iverksatte Gyldendal p?
alle hovedomr?der et aksjonsprogram i 2009 for ?
redusere kapasitetskostnader og h?ste gevinster fra
de store infrastrukturinvesteringene i foreg?ende ?r.
Dette har gitt gode resultater, og arbeidet vil bli
videref?rt i 2010.

Finanskostnadene er vesentlig lavere enn fjor?rets
niv?. Dette skyldes lavere rente p? langsiktig og
kortsiktig finansiering samt lavere opptrekk p?
kassakreditt gjennom ?ret. Ved utgangen av kvartalet
var markedsverdien p? verdipapirene 24,2 millioner
kroner inklusive en kursreserve p? 15 millioner
kroner.

Det er gjennomf?rt en prinsippendring for
f?ring av abonnementsinntekter knyttet til Gyldendal
Rettsdata i 2009. Abonnementene har en varighet p? 12
m?neder og periodiseres fullt ut m?nedsvis. Det
inneb?rer at sammenlikningstall for 2008 er
omarbeidet med en resultateffekt i 2008 p? -3,5
millioner kroner og en egenkapitaljustering per 1/1-
2008 p? 9,2 millioner kroner. Resultateffekten av
prinsippendringen for 2009 er -3,4 millioner kroner.

Styret vil overfor generalforsamlingen foresl? et
utbytte p? kr 7 per aksje.

Vedlegg f?lger p? http://www.newsweb.no

Source: Millistream

Similar Posts