Finans

Velkommen til Nordeas ordin?re generalforsamling 25. mars 2010

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2009:

o Driftsinntektene var NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner)
o EBITDA var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner)
o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner)
o Netto resultat etter skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner)
o Fortjeneste per aksje var NOK 2,50 (negativt NOK 4,50)
o Bonheur ASA fullf?rte i desember en emisjon av et usikret obligasjonsl?n p? NOK 1 000 millioner, garantert av Ganger Rolf ASA
o Regnskapet inkluderer NOK 113 millioner i reversert skattekostnad som f?lge av H?yesterettsdom
o Foresl?tt betaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje

Finansiell informasjon

Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, f?rte eierstrukturen ogs? til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.

Konsernets driftsinntekter bel?p seg til NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) i kvartalet og NOK 9 845 millioner (NOK 8413 millioner) for ?ret. Inntektsnedgangen i forhold til
4. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til lavere inntekter innen Offshore boring, Fornybar energi og Cruise, delvis oppveid av h?yere inntekter innen shipping. Nedgangen er i hovedsak relatert til lavere valutakurs for USD og GBP mot NOK, lavere utnyttelse av boreriggene i kvartalet grunnet klassefornyelse og mindre vindressurser innen Fornybar energi.

Driftsresultat f?r renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 629 millioner
(NOK 1 482 millioner) i kvartalet og NOK 4 582 millioner (NOK 3 691 millioner) for ?ret. Fred. Olsen Energy med datterselskaper (FOE) rapporterte en nedgang i EBITDA med NOK 832 millioner sammenlignet med 4. kvartal 2008. ?vrige datterselskaper meldte om en mindre nedgang i EBITDA, med unntak av Fred. Olsen Production ASA som rapporterte en ?kning p? NOK 49 millioner.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) og for ?ret NOK 2 853 millioner (2 451 millioner).

Netto finanskostnader var NOK 49 millioner (NOK 917 millioner). Netto finansposter i samme kvartal i 2008 inkluderte NOK 544 millioner i urealiserte tap p? finansielle instrumenter samt en revaluering av investeringer til markedspris. Netto finanskostnader for ?ret var NOK 509 millioner (NOK 610 millioner).

Tilknyttede foretak (NHST Media Group AS og Eurowind AB) ble regnskapsmessig konsolidert med et samlet resultat p? NOK 1 million (NOK 24 millioner) i l?pet av kvartalet. For ?ret ble de tilknyttede foretak regnskapsmessig konsolidert med negativt NOK 7 millioner (positivt NOK 56 millioner).

Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner), hvorav et resultat p? NOK 82 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (negativt NOK 145 millioner). For ?ret var resultatet NOK 2 357 millioner (NOK 1 727 millioner), hvorav NOK 895 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 643 millioner).

Minoritetsinteressenes andel av kvartalets netto resultat var NOK 113 millioner (NOK 136 millioner). Minoritetsinteressene er h?yere grunnet minoritetenes andel av resultatet i FOE. For ?ret bel?p minoritetsinteressenes andel av netto resultat seg til NOK 1 462 millioner (NOK 1 084 millioner).

Begivenheter etter 31. Desember 2009
Den 9. februar gjorde Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, avtaler med Lamprell Energy Ltd. for bygging av to transport- og installasjonsfart?y for offshore vindturbiner med opsjon for ytterligere to fart?y. Fart?yene vil bli bygget ved Jebel Ali verft i Dubai med avtalte leveranser i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2012.

Kontraktsprisen er ca. USD 160 millioner per fart?y.

Den 12 februar 2010 kom Norges H?yesterett frem til at skattegjelden p?lagt tonnasjebeskattede selskap ved lovendringen i 2007 var grunnlovsstridig p? grunn av den tilbakevirkende effekt av lovendringen. Basert p? H?yesteretts beslutning, har et datterselskap av Bonheur ASA reversert tidligere kostnadsf?rt skattekostnad bokf?rt i 2007. Effekten er en skatteinntekt p? NOK 113 millioner, som er inntektsf?rt i 2009- regnskapet.

Regnskapsmessig behandling av ?vrige finansielle konsekvenser vedr?rende ovennevnte H?yesterettsdom avhenger av ytterligere avklaring fra Finansdepartementet.

Utbytte / Ordin?r generalforsamling
I forbindelse med ordin?r generalforsamling i 2010 vil styret foresl? utbetaling av et utbytte p? NOK 7,00 per aksje.

Den ordin?re generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy