Offentlig ?konomi

Vi vil konkurrere p? kvalitet

Vi foresl?r at helseforetakene fastsetter en pris som gj?r at de f?r nok radiologiske tjenester i sitt budsjett. S? kan leverand?rer med offentlig godkjenning som r?ntgeninstitutt i regionen velge ? utf?re unders?kelser til denne prisen.
Tor Ole Kjellevand, medisinsk sjef, Unilabs Norge
Knut Korsbrekke, medisinsk sjef, Curato R?ntgen

R?NTGENTJENESTER utenom sykehus utgj?r en stor og viktig del av det totale diagnostiske tilbudet. Private tilbydere st?r for cirka 45 prosent av det totale antallet r?ntgenunders?kelser i Norge, inklusive alle tjenester som utf?res ved offentlige sykehus.

Private tilbud innen poliklinisk radiologi skal v?re et supplement og et korrektiv til det offentlige tilbudet. Dette fremg?r av de siste ?renes statsbudsjetter. Tilbudet skal v?re tilstrekkelig for ? dekke det reelle behovet i befolkningen. Behovet blir ikke mindre etter hvert, med ?kt medisinsk kunnskap og st?rre krav fra pasienter og henvisere.

Samhandlingsreformen og sentrale f?ringer om utredning/behandlingsgaranti vil bidra til ?kt behov for radiologiske tjenester som helt klart ikke kan l?ses av offentlige akt?rer alene.

PRISPRESS. Som private leverand?rer av radiologiske tjenester ?nsker vi selvsagt b?de ? v?re et korrektiv og en god samarbeidspartner. Muligheten for dette blir dessverre mindre og mindre fordi det n?v?rende regime – med anbudsprosesser og ?konomi i fokus – ?delegger den reelle konkurransen oss imellom, og det er ingen tjent med p? sikt.

Anbudene blir i meget stor grad vunnet p? lavest pris, og en leverand?r kan ofte f? hele det utbudte volumet i en helseregion. Sv?rt viktige parametere, som faglig kvalitet i utf?relse av tjenesten, pasientbehandling, logistikk og tilgjengelighet, vektes i realiteten mindre og mindre.

Av frykt for ? m?tte legge ned institutter og arbeidsplasser, presses prisene s? lavt at verken de private eller det offentlige, aller minst pasientene, er tjent med det.

KORTSIKTIG GEVINST. Offentlige anbud er en trend i tiden. Problemet er at n?r det gjelder kunnskapsbaserte bedrifter, blir en for sterk fokusering p? ?konomi i beste fall en kortsiktig gevinst n?r kvalitetsaspektet i praksis vektes lavt. En konsekvens har v?rt at institutter med en avansert og kostbar maskinpark samt en m?ysommelig opparbeidet fagkunnskap, har v?rt n?dt til ? nedlegge, bygge ned – eller i beste fall flytte.

Er man s? heldig ? f? tildelt avtale, er den ?konomiske bunnlinjen s? lav at de private akt?rer har begrensede muligheter til ? investere i nytt utstyr. De f?r redusert mulighet for fagutvikling og kompetanseheving – og en begrenset mulighet til ? v?re et korrektiv til det offentlige tilbudet. Private tilbydere m? kompensere med stadig ?kt effektivitet, men denne effektiviteten er n? i ferd med ? n? en grense som kan g? ut over pasientene.

TODELT HELSEVESEN. Som medisinsk ansvarlige leger m? vi si ifra: Samfunnet er ikke tjent med denne utviklingen. Resultatet er at de i hver helseregion stort sett vil sitte igjen med én tilbyder. En slik offentlig initiert monopolsituasjon medf?rer at den reelle konkurransen er borte. B?de myndighetene og pasientene vil v?re prisgitt denne ene tilbyderen i den tillyste anbudsperioden.

Om ?konomien i den offentlige finansierte r?ntgenvirksomheten blir uforenlig med fremtidige krav til denne virksomheten, vil vi til slutt f? et todelt helsevesen. Private akt?rer vil fortsatt v?re p? markedet, men ikke n?dvendigvis ta del i offentlige anbud med slike lave marginer. Resultatet er at pasientene m? ta hele regningen og det diagnostiske tilbud reduseres i betydelig grad. ?nsker vi denne utviklingen?

KAMP OM KVALITET. Som medisinsk ansvarlige radiologer hos Norges to st?rste private leverand?rer av radiologiske tjenester, vil vi gjerne konkurrere med hverandre. Vi tror konkurranse er sunt. Vi tror konkurranse stimulerer oss til ? bli bedre – til ? levere bedre kvalitet i unders?kelser, beskrivelser og pasientbehandling. Men i dag konkurrerer vi reelt sett ikke. Det er ?konomene v?re som konkurrerer, i en slags limbo: Hvor lavt kan vi g? i pris for ? f? noe igjen for v?re investeringer i utstyr, lokaler og personell?

Vi ?nsker en konkurranse som f?r oss til ? bli bedre, ikke d?rligere slik dagens anbudsregime legger opp til. Vi ?nsker ? konkurrere om pasientene, ikke anbudene. Vi mener en reell konkurranse m? opprettholdes uten dagens form for anbudsregime. Historikken har gjennom flere ?r vist at det dessverre er rene ?konomiske hensyn som styrer dette – og at kvalitetskriteriet, som er s? sentralt for en kunnskapsbedrift – i praksis vektlegges sv?rt lite.

EN L?SNING FOR ALLE. I stedet ?nsker vi en l?sning som vi tror alle, f?rst og fremst pasientene, er tjent med: En l?sning som ikke blir dyrere for det offentlige, for vi er godt kjent med den offentlige ?konomien i helsevesenet.

Helseforetakene vet hvor mye penger de har budsjettert med til privat radiologi. De har en klar formening om behovet for privat radiologi. Da foresl?r vi at de fastsetter en pris som gj?r at de f?r nok radiologiske tjenester i sitt budsjett. S? kan alle leverand?rer med offentlig godkjenning som r?ntgeninstitutt i regionen, velge ? utf?re unders?kelser til denne prisen. Hvis foretakene er redd for ? overskride rammen ved at det foretas flere unders?kelser enn forutsett, kan de sette et m?nedlig tak p? utbetalingen slik at leverand?rene f?r forholdsmessig mindre betalt for de unders?kelsene de har utf?rt.

Slik kan helseforetakene sikre at budsjettrammene overholdes. De private akt?rene kan konkurrere p? kvalitet og om pasientenes gunst, ikke helseforetakenes. Ikke minst kan pasientene velge det som er det beste tilbudet for dem – offentlig eller privat. Da kan vi bli et korrektiv til det offentlige helsetilbudet og stimulere til mer effektive prosesser og bedre pasientbehandling.

Unilabs er en av Norges ledende private leverand?rer av r?ntgenunders?kelser og laboratoriemedisin.

Unilabs Norge AS er et norsk datterselskap i Unilabs og vi tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi. Unilabs Norge AS best?r av Unilabs R?ntgen og Unilabs Telelab. Unilabs Norge har 200 ansatte.

V?re medisinske spesialister er blant de fremste i landet. Ved siden av topp moderne utstyr gir dette trygghet for Unilabs pasienter.

Unilabs R?ntgen tilbyr bildediagnostiske unders?kelser av h?y kvalitet. Vi har 8 institutter i Norge som utf?rer MR, CT, r?ntgen, ultralyd og mammografi.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Qvigstad   #Friele Norges   #Kaffehuset Friele Med   #TV