b?rs

Yara godt posisjonert i et attraktivt marked

Yara International ASA m?ter i dag investorer og analytikere
til Yaras kapitalmarkedsdag for ? presentere bedrede markedsutsikter og Yaras
sterke posisjon og vekstmuligheter.

“Ettersp?rselen etter gj?dsel har tatt seg kraftig opp denne h?sten som f?lge av
tilstramning i markedene for landbruksvarer. Disse markedene har styrket seg
delvis som f?lge av et fall i global kornproduksjon, men den mer grunnleggende
?rsak er vedvarende sterk ettersp?rselsvekst ved at en voksende og mer
velst?ende befolkning som kan bedre diett. Mer og bedre bruk av gj?dsel vil v?re
en vesentlig bidragsyter til b?rekraftige forbedringer i landbruksproduktivitet.
Gj?dselprisene har steget betydelig som f?lge av det strammere markedet. All
tilgjengelig gj?dselkapasitet globalt produserer for fullt, med unntak av
nedstengninger i Kina for ? redusere energiforbruk og milj?utslipp,” sier
konsernsjef J?rgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

P? kapitalmarkedsdagen presenterer Yara nye scenarier for fremtidig inntjening.
Disse scenarier er ikke anslag p? den fremtidige inntjeningen, men “hva hvis”
eksempler basert p? utvalgte scenarier for gj?dsel- og energipriser. Estimatene
for inntjening reflekterer dagens forretningsportef?lje med tillegg av p?g?ende
investeringer i ?kt produksjonskapasitet.

Et tilbudsdrevet marked med et scenario hvor Kina er h?ykostnadseksport?r gir et
estimert resultat per aksje p? 18 kroner. Dette scenariet er relevant hvis det
er overkapasitet i gj?dselmarkedet. I dag er det globale gj?dselmarkedet
ettersp?rselsdrevet som f?lge av tilstramming i landbruksmarkedene. Fortsatt
vekst i matvareettersp?rselen og behovet for ?kt jordbruksproduktivitet ?ker
sannsynligheten for et fortsatt stramt gj?dselmarked. Et ettersp?rselsdrevet
marked med en ureamargin p? USD 150 per tonn gir et estimert resultat per aksje
p? 47 kroner.

“Yara har vist en sterk inntjening og har realisert l?nnsomme vekstmuligheter
siden b?rsnoteringen i 2004. Et attraktivt marked, en demonstrert evne til ?
gjennomf?re vekstprosjekt og en skalerbar forretningsmodell er grunnlaget for
v?r klare vekstambisjon, b?de ved organisk vekst og gjennom st?rre
investeringer. Yaras Nedstr?m- og Industrisegmenter, med sin globale
tilstedev?relse og produktportef?lje, er godt posisjonert for ? m?te
ettersp?rselen etter bedret landbruksproduktivitet s? vel som de ?kte
utfordringer fra klimaendring, luftforurensning og vannmangel. N?r det kommer
til st?rre investeringer vil vi fortsette ? v?re t?lmodige, og fors?ke ? plukke
de beste mulighetene til rett tid. Oppsummert kan vi si at Yaras
forretningsmodell danner et sterkt grunnlag for framtidig vekst”, sier
konsernsjef J?rgen Ole Haslestad.

Link til presentasjonsmaterialet for Yaras kapitalmarkedsdag:
http://http://www.yara.com/investor_relations/reports_presentations/index”>http://www.yara.com/investor_relations/reports_presentations/indexaspx

Link til webcast av kapitalmarkedsdagen 7. desember 2010 kl. 0830:
http://http://media01.smartcom.no/Microsite/start”>http://media01.smartcom.no/Microsite/startaspx?eventid=5687

Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
[email protected]

Asle Skredderberget, Media Relations
Mobil (+47) 41 44 36 10
[email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi,
naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder
og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel,
hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r
industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer
luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 7.600 ansatte representerer
betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende
akt?ren innen sin bransje.
http://www.yara.com”>www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy