Finans

Yara utnevner ny leder av Industrisegmentet

Represesentantskap har i sine m?ter 24.11.2009 vedtatt f?lgende: Elektronisk dokumenter/elektronisk ?rsrapport Representantskapet vedtok f?lgende endring i vedtektenes kapittel 7, § 7 – 2: NY: § 7 – 2. Utsendelse av dokumenter som er lagt ut p? sparebankens nettsider N?r dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige p? sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder ogs? dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve ? f? tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles p? representantskapet.
Endring vedtekter
Representantskapet vedtok endringer i vedtektene som vist i vedlegg 4B og som gjelder tilpasninger til endringer i sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven med forskrifter som f?lger;
* § § 1-1, 2-1,3-1 t.o.m 3-5,6-1,6-2, 7-1 og 9-1;
* Grunnfondsbevis endres til egenkapitalbevis.
* Grunnfondsbeviskapital endres til utstedte
eierandelskapital.
* Grunnfondsbeviseierne endres til egenkapitalbeviseierne.
* Henvisning til lov og forskrifter endres/ oppdateres i henhold til ny lov/ forskrift.
* N?v?rende kapittel 11 endres til nytt kapittel 12 og nytt kapittel 11 som gjelder s?rlige eierbef?yelser knyttet til innl?sning ved fusjon tas inn.
* Bestemmelser som gjelder lovbestemt revisjonsutvalg tas inn i ny § 5-4 og § 8-1 f?rste ledd endres i samsvar med dette.
* I § 5-2 tas ut styrets plikt til ? m?tes en gang pr m?ned.
I § 5- 3 tas inn nytt tredje ledd knyttet til styrets ansvar. I § § 5- 5 tas inn nytt tredje ledd som flyttes fra
§ 5-1 og som gjelder administrerende direkt?rs deltakelse i styrets behandling av saker
* I § 10-1 tas inn en presisering knyttet til tjenestetid for tillitsvalgte
* Mindre spr?klig tilpasninger og strukturelle endringer som inndeling i flere paragrafer og bruk av underkapittel
Representantskapet vedtok forannevnte endringer i forslag til nye vedtekter i vedlegg 4C.
Source: Millistream / Hug

Similar Posts